Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Beques de pràctiques a l'AIReF

Convocatòria de beques de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants de la Universitat de Barcelona per anar a fer pràctiques a l'Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), per al foment de la formació i la investigació en l'àmbit de l'anàlisi econòmica i pressupostària per a l'estabilitat i sostenibilitat fiscal.

 

Programa de Formació

  • El seu objectiu formatiu estarà relacionat amb el treball desenvolupat per les diferents Divisions de l’AIReF. La dotació serà de 1.150 euros/mes bruts per alumne.

 

 

Places

  • Places de formació (5 places):

1 plaça sobre producció i anàlisi d’estadístiques macroeconòmiques.
1 plaça sobre presentació i anàlisi d’informació econòmico-financera de les Corporacions Locals.
1 plaça sobre avaluació de polítiques públiques.
1 plaça sobre relacions institucionals i internacionals.
1 plaça sobre anàlisi pressupostari de les Administracions Públiques.

 

 

Perfils de les places de Formació

Producció i anàlisi d’estadístiques macroeconòmiques
El candidat seleccionat col·laborarà en diverses tasques i projectes amb els experts de la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF. Participarà en el projecte sobre modelització de l’economia espanyola mitjançant models de correcció d’error, per les bandes de la demanda i les rendes. Es requereix al candidat que comuniqui els resultats dels seus treballs de forma escrita i oral, a través de notes i presentacions. Així mateix, participarà en el manteniment de les bases de dades internes de la Divisió.
Es requereix els coneixements d’espanyol i mitjà-alt d’anglès.
Es valorarà positivament el maneig de R / Stata / Matlab / Eviews i VBA per a Excel i els coneixements pràctics sobre bases de dades.
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Econòmica de l’AIReF.

Presentació i anàlisi d’informació economicofinancera de les Corporacions Locals
La unitat de Corporacions Locals disposa d’un gestor de base de dades MySql en què s’emmagatzema tota la informació economicofinancera de la qual disposa per a l’exercici de les seves funcions d’anàlisi de les entitats locals i que, així mateix, serveix de base per a la difusió d’aquesta informació.
Recentment la unitat ha publicat a la pàgina web de l’AIReF un Observatori de CCLL en què es mostra de forma gràfica i interactiva la situació economicofinancera de les entitats locals, de forma individual i comparativament amb altres entitats homogènies. Es marquen com a objectius fonamentals de futur la publicació de la informació relativa al cost dels serveis públics prestats per aquestes entitats i l’elaboració d’un rànquing d’entitats segons els principals indicadors que determinen la seva situació economicofinancera.
L’objectiu de la beca és dotar a l’alumne dels coneixements economicofinancers necessaris en matèria de pressupostos i compliment de les regles fiscals en l’àmbit de les corporacions locals i, en base a aquests coneixements, poder participar en els projectes de presentació gràfica de la informació relativa al cost efectiu dels serveis públics prestats per les entitats locals, així com en el projecte de presentació dels principals indicadors de curt i mitjà termini que permeten la creació d’un rànquing d’entitats segons la seva situació economicofinancera. El becari assumirà tasques de recopilació, tractament i modelat de dades, així com la seva representació gràfica utilitzant RStudio y PowerBI.
Es valorarà molt positivament la seva formació i/o coneixements econòmics i comptables, així com el seu perfil informàtic pel que fa a la capacitat de programació, coneixements de BBDD i difusió gràfica d’informació (particularment PowerBI i llenguatge R).
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.

Avaluació de polítiques públiques
El candidat seleccionat col·laborarà amb els analistes de l’AIReF en alguns dels programes de revisió de despesa de l’Administració de l’Estat o de les Comunitats Autònomes dins del marc de l’Spending Review i de les Administracions Territorials. Per aquest motiu, donarà suport en la fase de preparació i depuració de bases de dades de dades administratives o enquestes, l’elaboració d’estadístics descriptius o de regressió, la cerca d’informació analítica relativa a la política pública objecte d’anàlisi i en el desenvolupament del benchmarking internacional. El candidat seleccionat adquirirà una àmplia experiència en la política pública avaluada, així com en l’ús d’eines i software economètric per al seu estudi. Es valoraran les qualificacions obtingudes en estadística, econometria i economia pública, així com l’ús de software estadístic i  economètric com STATA, R, Python o SAS.
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.

Relacions institucionals i internacionals
El candidat seleccionat s’integrarà en l’equip de treball encarregat del bon desenvolupament de les relacions institucionals i internacionals de l’AIReF. Col·laborarà en l’agenda institucional domèstica que inclou la participació en Conferències, fòrums, simposis, relacions amb institucions nacionals i actors econòmics amb els quals l’AIReF manté un contacte ferm i participarà en la preparació de seminaris d’investigació organitzats per l’AIReF. En el vessant internacional, contribuirà a preparar l’activitat de l’AIReF a les xarxes d’Institucions Fiscals Independents (IFIs) així com donar suport als treballs derivats de les relacions de l’AIReF amb les institucions europees, com ara el FMI i altres institucions internacionals.
S’integrarà en el Gabinet de la Presidenta de l’AIReF.

Anàlisi pressupostària de les Administracions Públiques
El candidat seleccionat realitzarà tasques pròpies de suport als experts de l’AIReF en l’anàlisi de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les Administracions Públiques. Col·laborarà en les tasques de modelització, seguiment i anàlisi de les principals rúbriques dels comptes públics, així com la relació entre aquestes i l’entorn macroeconòmic previst.
Es valoraran els coneixements macroeconòmics i, en particular, sobre el sector públic, fluïdesa en la cerca d’informació i explotació de bases de dades. Es requereix un bon maneig d’Excel (nivell avançat) i es valoraran coneixements d’Eviews i programació en Visual Basic.
S’integrarà a la Divisió d’Anàlisi Pressupostària de l’AIReF.

 

 

excel HUBc BKC