Introducció

Aquesta es la versió web de l'informe anual que el grup de recerca F.E.M. de la Universitat de Barcelona realitza per a la Àrea de Medi Ambient i l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i que es el resultat final dels estudis del conveni CARIMED 2014 (Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis). Amb aquests estudis es pot reaitzar el seguiment de l'estat ecològic dels rius de la Província de Barcelona, fent un incís especial en l'estudi de la biodiversitat de fauna invertebrada que habita als rius, rieres i torrents que es troben dintre de les àrees protegides de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i si els canvis ambientals globals estan afectant la estructura d'aquests ecosistemes.

Canvis respecte l'any 2013

portada2014

 portada de l'informe CARIMED 2014

La xarxa CARIMED va ser establerta l'any 2013 i aquest any 2014, a petició de la Diputació de Barcelona, es proposa modificar-la lleugerament per tal d'incloure estacions de mostreig del major nombre de parcs naturals possible. En aquest sentit, s'incorporen dos cursos fluvials del Parc Natural de la Serra de Collserola i un nou torrent dintre del Parc Natural de Montnegre i el Corredor. A canvi, es deixaran d'estudiar tres trams que estaven inclosos en la xarxa CARIMED de 2013.  (veure metodologia)

El total de punts de mostreig que s'estudiaran continuen sent 18 i pertanyen a les conques del Llobregat (2 punts), Besòs (8 punts), Foix (1 punt), Tordera (3 punts), Ter (3 punts) i 1 punt d'una riera del Maresme. Aquests punts es mostrejaran en dues ocasions, a la primavera i a l'estiu, el que fa un total de 36 mostres. La metodologia de presa de mostres a cada punt serà la mateixa dels estudis de la xarxa ECOSTRIMED per poder seguint comparant dades. Aquesta metodologia pot ser consultada en detall, tal com es troba al web http://ecobill.diba.cat o a la web del grup de recerca a l'apartat Protocols (http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/protocols).

 

Objectius:

La proposta de treball del programa CARIMED 2014 tenia els següents objectius que s'han assolit satisfactòriament realitzant les tasques que es detallen a continuació:

 1. Estudiar com el canvi global (inclòs el canvi climàtic) afecta les comunitats de macroinvertebrats dels rius de la província de Barcelona que es troben dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona (XPN) de les conques del Foix, el Llobregat, el Besós, el Ter, la Tordera i els torrents litorals del Maresme. Tots ells punts que compleixen condicions de referència.
   • Per tal d'assolir aquests objectius es presenta en aquest informe la llista de taxa capturats en 18 punts de mostreig situats dins de les zones protegides de la província de Barcelona que gestiona la Diputació de Barcelona i en els rius que ja es feia des de 1994 (o abans) un seguiment de la seva qualitat ecològica. Per a alguns punts concrets s'estudia amb més detall el canvi al llarg del temps. Ja es va realitzar un estudi en el punt B29 (riera de l'Avencó)(veure Annex 4) i ara se n'està realitzant un altra al punt B35 (riera de Vallcàrquera) que serà el treball de final de carrera d'un alumne de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona (es llegirà el Juny de 2015).
 2. Estudiar en detall dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, la biodiversitat de les comunitats d'organismes aquàtics.
   • Per assolir aquest objectiu s'estudien els organismes a nivell de gènere o grups d'espècies. També elaborem guies de determinació dels principals grups d'organismes aquàtics. Fins al moment s'han publicat les d'efemeròpters (2a versió revisada el juliol de 2014), plecòpters (1a versió de juliol de 2014) i dels morfotips més importants de quironòmids (1a versió de desembre de 2014. aquestes guies estan disponibles a l'apartat de Resultats-Guies d'Identificació de la notra web (http://www.ub.edu/fem/index.php/ca/public/treballs).

 3. Contribuir a la millor gestió de la xarxa fluvial amb l'estudi de com les mesures proposades en altres àmbits (essencialment en la gestió forestal) influeixen sobre les comunitats dels rius. Aquest és un punt important en la mesura que la reforestació que s'ha produït en els boscos de Catalunya està afectant de forma important la hidrologia dels rius de capçalera i per tant pot posar en perill les comunitats que hi viuen. També, com afecten les captacions d'aigua els cabals dels rius.
   • Per tal d'assolir aquest objectiu, el 2013 es va presentar a les Jornades d'Estudiosos del Parc de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac, una comunicació que anava en aquest sentit, comparant un riu amb extraccions (Riera de la Vall d'Horta) amb un altre sense elles (Riera de Castelló).

Resum de la presentació: El 2013 es compleixen deu anys d'estudis continuats de l'estat ecològic de dos rieres del parc: un afectat per l'extracció d'aigua (la Riera de la Vall d'Horta) i un altre sense aquest impacte (la Riera de Castelló). Durant aquest període, la Vall d'Horta va presentar una situació de basses desconnectades en cinc dels estius, mentre que Castelló només en un d'ells (2005). Els resultats mostren que la comunitat de macroinvertebrats de la riera de la Vall d'Horta està més determinada per l'estacionalitat (primavera-estiu) i per les pluges a curt termini, que la riera de Castelló. Atès que la precipitació és la mateixa en els dos rierols, aquesta estacionalitat més marcada podria ser deguda a les extraccions d'aigua a la Vall d'Horta, a diferència de Castelló on al no existir aquesta pressió, les comunitats són menys dependents de les condicions hidrològiques. veure PDF de la presentació

 1. Estudiar l'evolució de les característiques fisicoquímiques dels rius de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb la col•laboració del laboratori de la Diputació de Barcelona.
   • Es presenten els resultats detallats de totes les característiques fisicoquímiques analitzades a l'annex 1 i una interpretació dels principals indicadors de contaminació orgànica o inorgànica a l'apartat corresponent de resultats (veure "Resultats: Estat Fisicoquímic").

 2. Determinar l'estat ecològic de les parts mitges i baixes dels rius de conques del Foix, Llobregat i Besòs situades dins del territori de la província de Barcelona, amb un mètode simplificat per diagnosticar l'estat de salut dels nostres ecosistemes fluvials en aquestes àrees més afectades pels impactes dels humans.

 

També el 2014, s'han processat les mostres d'un estudi estacional al riu Ripoll abans i desprès de la fabrica SATINA, per tal de veure es canvis de qualitat que es produeixen per la presència d'aquesta fàbrica. Amb les dades s'ha contribuït a un capítol de la tesi doctoral, que serà enllestida durant el 2015 per una estudiant del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i el juny de 2015 es llegirà un projecte de fi de carrera de Ciències ambientals.

Go to top