Cursos de Lingua e Cultura Galegas 2006-2007
XXII EDICIÓN


Cursos oficiais da Xunta de Galicia destinados ás persoas maiores de 17 anos que queiran iniciarse ou profundar no estudo na lingua e da cultura galegas, sexan ou non estudantes da Universitat de Barcelona. De aprobar o curso, o alumnado acadará un diploma oficial por 75 horas expedido pola Xunta de Galicia.

Cursos oficials de la Xunta de Galicia dirigits a persones més grans de 17 anys que vulguin iniciar-se o aprofundir en l'estudi de la llengua i de la cultura gallegues, siguin o no estudiants de la Universitat de Barcelona. Si aprova el curs, l'alumnat rebrà un diploma oficial per 75 hores expedit per la Xunta de Galicia.

Matrícula gratuíta. Recoñecidos con 7.5 Créditos de LIBRE ELECCIÓN na Universitat de Barcelona (agás estudantes de Filoloxía).

Matrícula gratuïta. Reconeguts amb 7.5 Crèdits de LLIURE ELECCIÓ a la Universitat de Barcelona (tret de l'alumnat de Filologia).


 
 

GALEGO ORAL
Curso oral de introdución á lingua. Non se precisan coñecementos previos.

Venres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Prof. Carlos Cordeiro - Aula 4.2
Prof. Ignacio Vázquez - Aula 4.3

INICIACIÓN
Nivel elemental de lingua, prácticas orais e cultura xeral. Para galegofalantes.
Venres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Profa. Sabela Labraña - Aula 1.1

PERFECCIONAMENTO
Nivel avanzado de lingua, conversa e cultura xeral. Cómpre ter o diploma de INICIACIÓN.
Venres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Profa. Kristal Veiga - Aula 1.2

CURSO DE EXTENSIÓN CULTURAL
Xeografía e historia, artes e letras. A lingua vehicular na clase será o galego.
Venres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 8-VI-2007)
Prof. Camilo Fernández - Aula 1.3

GALLEC ORAL
Curs oral d'introducció a la llengua. No és necessari cap coneixement previ.
Divendres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Prof. Carlos Cordeiro - Aula 4.2
Prof. Ignacio Vázquez - Aula 4.3

INICIACIÓ
Nivell elemental de llengua, pràctiques orals i cultura general. Per a parlants de gallec.
Divendres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Profa. Sabela Labraña - Aula 1.1

PERFECCIONAMENT
Nivell avançat de llengua, conversa i cultura general. Cal tenir el diploma d'INICIACIÓ.
Divendres de 18 a 20.30h. (20-X-2006 / 18-V-2007)
Profa. Kristal Veiga - Aula 1.2

CURS D'EXTENSIÓ CULTURAL
Geografia i història, arts i lletres. La llengua vehicular a classe serà el gallec.
Divendres de 18h a 20.30 (20-X-2006 / 8-VI-2007)
Prof. Camilo Fernández - Aula 1.3

 
 
 

INSCRICIÓN
Do 25 de setembro ao 11 de outubro

REQUISITOS
Cubrir a folla de inscrición báixaa
Fotocopia do DNI
Fotografía recente a tamaño carné

HORARIO
Luns, mércores e venres de 18 a 19.30h
Martes e xoves de 11.30 a 13h

LUGAR
Filoloxías Galega e Portuguesa
Edificio Josep Carner Sala 5.23

Facultat de Filologia - Universitat de Barcelona
c/ Aribau, 2- 08007 Barcelona
Máis información, diríxase a
carloscordeiro@ub.edu

INSCRIPCIÓ
Del 25 de setembre a l'11 d'octubre

REQUISITS
Emplenar el full d'inscripció báixa'l
Fotocòpia del DNI
Fotografia recent a mida carnet

HORARI
Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 19.30h
Dimarts i dijous de 11.30 a 13h

LLOC
Filologies Gallega i Portuguesa
Edifici Josep Carner Sala 5.23

Facultat de Filologia - Universitat de Barcelona
c/ Aribau, 2- 08007 Barcelona
Més informació, adreceu-vos a
carloscordeiro@ub.edu

       
 

 

 


Filologies Gallega i Portuguesa | http://www.ub.edu/filgalport | Universitat de Barcelona