Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB
Imatge de diagramació
Estudiants de grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 83 / 84
Fax: 93 403 56 64

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Informació de matrícula per als alumnes de primer curs d'estudis de grau
Curs 2017-2018

 

Els estudiants que heu obtingut plaça per matricular-vos a primer curs d'alguna de les titulacions de grau que s'imparteixen a la Facultat de Filologia per al curs 2017-18 trobareu en aquest pàgina la informació que us cal per poder fer tots els tràmits relacionats amb la vostra matrícula.

 
Què et cal saber per matricular-te de primer curs de grau?
 
Sessió informativa
 
Dossier de matrícula
 
Matrícula condicional de becari
 
Acreditació econòmica AGAUR
 
Sol·licitud de beca general
 
Sol·licitud de beca d'equitat
 
Documentació que has de lliurar el dia de la matrícula

 

Data i lloc de matriculació
 
Què has de matricular?
 
Instruccions d'automatrícula
 
Efectes acadèmics d la manca de pagament de la matrícula
 
Espais de la Facultat relacionats amb la matrícula
 
Altres informacions del teu interès
 
 

Sessió informativa

 

La Facultat organitza una Sessió informativa d' acollida als alumnes de primer de grau, el dia 12 de juliol , al matí.

És molt important que hi assisteixis personalment i puguis així rebre de primera ma la informació sobre la forma de gestionar la teva matrícula i sobre algunes característiques del pla d'estudis de la titulació que comences a cursar. Recorda que no matricular-te durant el període assignat implica la pèrdua de la teva plaça.

Si has fet la preinscripció per a la titulació de Llengües i Literatures Modernes o per al grau de Llengües Romàniques i les seves literatures , hauràs de definir per escrit l'itinerari que hi vols cursar , per al que et serà lliurat un full a la sessió específica de la titulació.

 

 
Dossier de matrícula
 

Abans de matricular-te podràs obtenir la Carpeta UB 2017-18. Te la lliurarem a la Sessió informativa, a l' Aula d'informàtica en la que realitzaràs la matrícula online (automatrícula), o, a partir del mes de setembre, al Punt d'Informació de la Facultat (Planta baixa de l'aulari del carrer Aribau).

Juntament amb la carpeta UB, et facilitarem informació diversa relacionada amb la matrícula i en general amb tots els serveis que la Universitat de Barcelona posa al teu abast des del moment en què t'hi matricules i passes a formar part de la nostra comunitat universitària.

Un document molt útil per a tu és l'Infomatrícula, on trobaràs la informació sobre documentació que hi has d'adjuntar el dia de la matrícula, així com tota la Informació econòmica 2017-18: formes possibles de pagament de la matrícula, efectes acadèmics del fet de no satisfer el pagament de la matrícula, terminis i possibilitats de modificació i/o anul·lació de la matrícula,...

Hauràs de consultar també la Guia acadèmica 2017-18 dels estudis de grau. A la Guia hauràs de triar el teu ensenyament i, un cop dins, tindràs accés al pla d'estudis, a les assignatures que l'integren, estructurades per cursos i amb els seus grups , horari i pla docent.

Amb la informació que hauràs obtingut de la consulta de tots aquests documents, podràs elaborar el teu horari de cadascun dels dos semestres, en el full horari que se t'haurà lliurat per fer-ho.

 
Matrícula condicional de becari
 

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca cada curs acadèmic, per als estudiants universitaris de grau i de màsters oficials, la Beca de Caràcter General i de Mobilitat. La convocatòria per al curs 2017-18 s'obrirà durant el mes d'agost, a la pàgina web del Ministeri.

L'AGAUR convoca beques d'Equitat per a la minoració dels preus dels estudis universitaris en funció de la renda. La convocatòria està prevista per al mes de juliol i els requisits es podran consultar a la pàgina web següent: http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/equitat/

 
 
Acreditació econòmica AGAUR
 

Per poder gaudir de matrícula condicional has d'haver estat becari l'any anterior o bé tenir l'acreditació econòmica positiva que expedeix l'AGAUR i que s'ha de sol·licitar prèviament a la matrícula.

El termini per fer-ho està obert des del dia 16 de juny de 2017. En cas que hagis estat becari a una altra comunitat autònoma, hauràs d'aportar la credencial corresponent el dia de la matrícula.

ÉS FONAMENTAL PER A TU QUE, RESOLTA L'ACREDITACIÓ, NO DEIXIS DE FORMALITZAR LA SOL·LICITUD DE LA BECA GENERAL.

 
 
Sol·licitud de beca general
 

Podràs obtenir informació sobre la Beca General, sobre requisits i el procediment, a la pàgina web de la UB: http://www.ub.edu/beques/grausimasters/.

La convocatòria està prevista per al mes d'agost i l'hauràs de formalitzar a través de la pàgina web del Ministeri o de http://www.ub.edu/beques/grausimasters/

La matrícula condicional t'obliga a pagar les taxes i serveis acadèmics, però no suma l'import dels crèdits que matriculis. Si posteriorment es produeix la denegació de la beca o l'anul·lació de la matrícula hauràs d'abonar l'import total de la matrícula sol·licitada. En cas d'obtenir la beca, no quedarà cap rebut pendent.

Qualsevol canvi d'estudis dins la mateixa UB o el trasllat a una altra universitat o modificació de matrícula implica la necessitat d'actualitzar les dades a la sol·licitud de beca. Aquest fet s'ha de comunicar a la Secretaria de la teva Facultat.

Abans de formalitzar una modificació/anul·lació parcial de la matrícula, has d'informar-te a la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) si aquesta modificació/anul·lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca.

 
Sol·licitud de beca d'equitat
 

Com a tercer pas entorn a la possibilitat de tenir una beca que financi els teus estudis, podràs sol·licitar la Beca Equitat de la Generalitat de Catalunya, que suposa la minoració del preu dels crèdits d'estudis universitaris de Grau matriculats per primera vegada. Aquesta minoració serà diferent segons el llindar de la renda en què estiguis situat (enguany s'ha incrementat al 80% de l'import del crèdits per als tram de renda 1).

La convocatòria es publicarà al mes de juliol a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat o a través del web de la UB http://www.ub.edu/beques/grausimasters/.

L'estudiant que obtingui acreditació del tram 1 de renda familiar, està obligat a presentar la sol·licitud de la Beca General i de Mobilitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

La no presentació d'aquesta sol·licitud de beca General comportarà l'exclusió de la Beca Equitat.

 

Si demanes la Beca del País Basc lliuraràs la teva sol·licitud a la Secretaria de la Facultat, el que et permetrà gaudir de la matrícula condicional fins que la Beca es resolgui.

 
 
 
Documentació que has de lliurar el dia de la matrícula
 

En aquest quadre trobaràs informació sobre la documentació que has de lliurar a la Secretaria abans de formalitzar la teva matrícula, en funció de tres blocs diferents.

Durant el procés d'automatrícula, el programa et preguntarà si autoritzes la UB a consultar les bases de dades de la Generalitat i les seves pròpies. Si dones aquesta autorització, no caldrà que ens aportis documents referents al bloc 2.

En relació als documents que ens has de lliurar, ho has de fer el dia de la matrícula o, en el seu defecte, abans del 30 de setembre de 2017.

 
BLOC 1:
SI ET TROBES EN UN D’AQUESTS SUPÒSITS
HAS DE LLIURAR-NOS
 
 • Estudiants amb PAU en una altra comunitat autònoma

 • Majors de 25 anys en una altra comunitat autònoma

 • Estudiants amb estudis universitaris iniciats amb una altra Universitat

 • Justificant de pagament del trasllat d’expedient
 
 • Estudiants que fan simultaneïtat d’estudis en una altra universitat
 • Certificat acadèmic
 
 • Titulats universitaris
 • Original i fotocòpia del títol si és de 1991 o anterior.
 • Original i fotocòpia de la credencial d'homologació o declaració d'equivalència a nivell universitari de grau.
 
 • Documentació econòmica (matrícules amb alguna exempció regulada)
 • Certificat de Matrícula d'Honor o Premi Extraordinari de Batxillerat
 • FªNª en una altra comunitat autònoma*
 • Discapacitat amb certificació d'una altra comunitat autònoma*
 • Víctimes d'actes terroristes*
 • Víctimes de violència de gènere*
BLOC 2:
SI NO DONES LA TEVA AUTORITZACIÓ DE CONSULTA
A MÉS
 
 • En tots els casos
 • DNI
 • Títol universitari posterior a 1991
 • FªNª (Catalunya)
 • Discapacitat (Catalunya)
BLOC 3:
EN CAP CAS, NO CAL QUE APORTIS DOCUMENTACIÓ RELATIVA A:
 
 • PAU a Catalunya

 • Majors de 25 anys a Catalunya

 • Majors de 40/45 anys

 • CFGS/FP

 • Credencial UNED

 • Expedient acadèmic UB

 • Títol UB

*
 • FªNª en una altra comunitat autònoma

Per poder gaudir de l’exempció, els estudiants beneficiaris de bonificacions per família nombrosa han d’acreditar la seva condició mitjançant la presentació, en el moment de formalitzar la matrícula d’algun dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent a l’inici del curs acadèmic —expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes. No cal aportar aquesta documentació si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

 • Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver‐ne sol∙licitat l’expedició o renovació del títol de família nombrosa juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, l’estudiant ha de presentar a la secretaria del centre el títol original abans del 31 de desembre de l’any en curs. Un cop transcorregut aquest període, si l’estudiant no ha aportat el títol de família nombrosa vigent, s’anul∙len automàticament les bonificacions per família nombrosa i l’estudiant ha d’abonar la totalitat de l’import de la matrícula en un rebut únic. Si el títol concedit resulta de categoria inferior a la que s’ha declarat, l’estudiant ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.

 • Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en què s’acrediti que, d’acord amb l’establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

En cas de no presentar la documentació acreditativa de la condició de família nombrosa en el moment de formalitzar la matrícula, o que no es pugui consultar electrònicament que té aquesta condició, l’estudiant ha de matricular‐se obligatòriament en la classe de matrícula alternativa que correspongui.

No obstant això, si aporta l’original i la fotocòpia del títol vigent o el resguard de petició o renovació durant el període de matrícula oficial establert en el calendari marc aprovat pel Consell de Govern, l’estudiant pot modificar la matrícula i sol∙licitar la devolució corresponent.La pèrdua de la condició de membre de família nombrosa i el canvi de categoria durant el curs acadèmic no altera el gaudiment i la quantia del benefici fins la finalització d’aquest.

 • Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %, en una altra comunitat autònoma

Cal disposar d'algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l'òrgan competent.

 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família.

 • Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 • Víctimes d’actes terroristes, cònjuge i fills
 • Certificat expedit pel Ministeri de l’Interior que acrediti la condició de víctima.

 • Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge.

 • Víctimes de violència de gènere i fills

Cal disposar d'alguns dels documents següents:

 • Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.

 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l'ordre de protecció.

 • Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

 • Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d'aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per:

 • Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d'aquesta condició en el període de matrícula

A més d'alguna d'aquesta documentació, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

 
 
Data i lloc de matriculació
 

Pots consultar el dia , hora i lloc que tens assignats per matricular-te al Calendari de matrícula de primer curs per al curs 2017-18.

Faràs la teva matrícula per automatrícula, a l'Aula d'Informàtica de la Facultat, amb el suport dels alumnes tutors i de personal de la Secretaria.

 
 
 
Què has de matricular?
 
Hauràs de matricular: 

•  Si t'hi matricules per primer cop en estudis universitaris:

60 ECTS i n'hauràs de superar un mínim de 18 en finalitzar el curs, o

30 ECTS i n'hauràs de superar un mínim de 6 en finalitzar el curs

•  Si hi accedeixes des d'estudis universitaris previs (parcials o totals):

Entre 18 i 60 ECTS i n'hauràs de superar un mínim del 50% en finalitzar el curs

Els sol·licitants de beca general i de mobilitat hauran de matricular-se dels crèdits establerts a la convocatòria. És molt important que abans de la matrícula consulteu la pàgina web de beques.

Per dissenyar la totalitat de la teva matrícula, has de consultar la Guia Acadèmica de l'estudiant 2017-18.

 
 
Instruccions d'automatrícula
 

Has de llegir amb atenció les diferents pantalles per les que hi aniràs passant durant el procés.

 

Pantalla de dades personals

•  Convé que repassis les teves dades i, en cas que n'hi hagi alguna incorrecta, modifiquis les caselles corresponents, per tal que siguin actualitzades a la base de dades de la UB.

Pantalles de dades econòmiques

•  Has de respondre cadascuna de les preguntes que hi ha en aquesta pantalla, ja que, a partir d'aquesta informació, el programa de matrícula determinarà l'import que has d'abonar pels serveis acadèmics.

En l'apartat de descomptes, beques i ajuts , trobaràs els casos que poden comportar alguna deducció en el pagament. Cal que senyalis totes les classes a les quals creus que tens dret a acollir-te, ja que algunes són excloents, però d'altres són complementàries (hauràs d'acreditar amb un document aquelles que senyalis).

Per decidir la forma més adient per realitzar el pagament de la teva matrícula, podràs consultar la Informació econòmica 2017-18.

 

Un cop realitzada l'automatrícula

•  Recolliràs de la impressora de l'Aula d'Informàtica: el resguard de matrícula, que inclou el rebut per l'import que has d'abonar, un cop fetes les deduccions, si corresponen.

En cas que hagis seleccionat un pagament fraccionat, el rebut que generarà la impressora serà el corresponent al primer fraccionament. La resta de rebuts els hauràs de baixar progressivament a través del teu espai personal i imprimir-los per anar a abonar-los abans de la seva data de caducitat.

•  Després hauràs de lliurar, a la persona de la Secretaria que trobaràs a l'Aula, el sobre marró que t'hauran donat amb la carpeta UB i en el que hauràs de posar totes les dades personals, per tal de personalitzar-lo i posar dins del sobre tota la documentació que, segons la informació que s'explica en l' Infomatrícula i en aquesta mateixa pàgina, correspongui al teu cas.

•  En sortir de l'Aula d'Informàtica, t'hauràs de dirigir al vestíbul de Lletres (Planta baixa de l'Edifici Històric) a que et facin el Carnet de la UB (TUI), que et portaràs el mateix dia.

 
 
 
Efectes acadèmics de la manca de pagament de la matrícula
 

El rebut de la teva matrícula té una vigència de 7 dies (la data de caducitat està indicada en el propi rebut). En relació amb la vigència del rebut, és molt important que coneguis els efectes que sobre el teu expedient i els teus drets com a alumne de la Universitat de Barcelona, té el fet que el rebut de matrícula no sigui satisfet dintre el seu període natural de vigència.

 
 
 
Espais de la Facultat relacionats amb la matrícula
 

•  Sessió Informativa General d'acollida als nous alumnes de grau 2017-18

Aula capella; planta baixa del Pati de Lletres

•  Sessions específiques per a cada titulació de grau

Aulari de Filologia

•  Automatrícula

Aula/es d'Informàtica de la Facultat; 4a planta de l'edifici Josep Carner (banda del carrer Aribau)

•  Lliurament de la documentació

El dia de la matrícula:

Aula/es d'Informàtica de la Facultat; 4a planta de l'edifici Josep Carner (banda del carrer Aribau)

Documentació pendent:

Secretaria d'estudiants i docència de la Facultat; planta baixa, banda de Lletres

•  Carnet UB (TUI)

Estand del Banc de Santander (Aula B2 de la Facultat de Matemàtiques; planta baixa del Pati de Ciències).

 
 
Altres informacions del teu interès
 

Descompte en l'import dels cursos de llengua de l'EIM:

La UB incorpora, en el conjunt de serveis optatius que l'alumne pot contractar en el moment de matricular-s'hi, la possibilitat d'obtenir un descompte d'un 8,6% en el cost dels cursos d'idiomes impartits per l'EIM.

L'import que s'hi ha d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula és de 100€, no retornables en cas de no formalitzar matrícula de cap curs de l'EIM. Si és aquest el cas i no arribes a matricular cap curs de l'EIM al llarg del curs 2017-18, podràs aplicar el descompte a la matricula en qualsevol de les activitats acadèmiques de la UB o guardar-lo per al curs 2018-19.

 

Nivell B2 de llengua estrangera:

A les sessions del teu ensenyament et donaran àmplia informació sobre aquesta novetat de l'ensenyament universitari.

 

Guia de l'estudiant de grau:

Hi trobaràs tota la informació constantment actualitzada, sobre assignatures, professors, grups, horaris de la titulació, així com els seus plans docents i altres informacions relacionades.

 

Coordinació d'estudis:

És l'espai on els Coordinadors d'estudis i la Cap d'estudis de la Facultat realitzen la seva atenció als estudiants, dintre dels seus horaris de visita, que trobaràs sempre actualitzats, tant a la porta de la Sala com al web de la Facultat.

Els coordinadors d'estudis i la cap d'estudis són professors que podran orientar-te en la part acadèmica dels teus estudis de grau, cadascun de les titulacions que els han estat assignades.

 

Secretaria d'Estudiants i Docència (SED):

És l'Oficina de la Facultat encarregada de la gestió acadèmica i l'atenció als alumnes dels ensenyaments de la Facultat. A ella t'hauràs d'adreçar en totes les ocasions en què et calgui realitzar algun tràmit relacionat amb els teus estudis. Igualment la SED et podrà orientar sobre el lloc o la persona adient per ajudar-te o orientar-te en temes universitaris que no siguin de caràcter estrictament administratiu.

 

La ubicació de la SED és al vestíbul de Lletres, a la planta baixa de l'Edifici Històric.
El seu horari habitual d'atenció als estudiants és:
De dilluns a divendres, de 10h a 13:30h
De dilluns a dijous, de 16h a 18:30h

 

NIUB (Número d'Identificació de la Universitat de Barcelona):

És el número d'identificació personalitzat i exclusiu que la UB atorga a cada alumne en el moment que un estudiant s'hi matricula per primera vegada. Aquest número l'hauràs de tenir sempre molt present, ja que serà la teva identificació a diferents llocs i per a diferents activitats i/o gestions internes (actes de qualificació, Campus Virtual, autoconsulta d'expedient,...). El trobaràs escrit en la part superior del teu rebut de matrícula. I té un format integrat exclusivament per dígits de caràcter numèric.

 

E-mail institucional:

En el moment de matricular-te per primer cop a la UB, se t'assigna una adreça de correu electrònic institucional, que podràs utilitzar a través del teu Espai Personal ( Món UB - Estudiants) . Tot i això, en l'apartat de dades personals del formulari de matrícula, et demanarem una dreça de correu electrònic personal, en el cas que tu ja en tinguis alguna en ús.

 

Autoconsulta d'expedient:

A partir del moment que et matriculis a una titulació de la Facultat, podràs fer una autoconsulta online de l'estat actualitzat del teu expedient, a través d'Intranet, la teva UB i introduint el teu identificador (el trobaràs a l apart superior del resguard de matrícula) i la teva contrasenya (la crearàs tu personalment).

Altres informacions que s'han anat incorporant al servei d'autoconsulta d'expedient:

 • •  Avís de rebuts caducats i/o impagats

 • •  Possibilitat d'incorporar l'IBAN per tal de fer possible una devolució de diners per part de la UB, en funció del concepte que correspongui, si escau.

 • •  Recepció i baixada de documents gestionats per via electrònica amb la Secretaria de la Facultat.

LLa UB t'ofereix també la consulta del teu expedient a través del teu aparell de telefonia mòbil.

 

Intranet Món UB Estudiants: Espai Personal:

En aquesta espai podràs realitzar altres tràmits al llarg dels teus estudis, com sol·licitar i pagar certificacions acadèmiques o sol·licitar i abonar, en el seu dia, el teu títol de grau.

 

Campus Virtual:

És la plataforma virtual de suport a la docència de la UB . La major part del professorat de la Facultat utilitza aquesta plataforma per posar a l'abast dels alumnes el material documental de suport de la seva assignatura i com a eina vehicular de l'avaluació continuada. Hauràs de tenir present que qualsevol incidència temporal en l'abonament dels rebuts de matrícula té com a conseqüència immediata la pèrdua temporal de l'accés a la aquesta plataforma.

 

Avaluació continuada:

El sistema ordinari d'avaluació a la UB és el d'avaluació continuada. Per poder gaudir del sistema d'avaluació única al final de cada semestre (examen final), s'ha de demanar al professor de l'assignatura, durant els 30 dies naturals a partir de l'inici de la docència de l'assignatura. Trobaràs informació, normativa i formulari de sol·licitud.

 
 

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
10.07.2017

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 10.07.2017