Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramaciˇ
Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Pràctiques externes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

 

Pràctiques Filologia i
no curriculars

Oficina de pràctiques
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona

Telèfon: 93 403 44 39
Fax: 93 403 55 96

fil-practiques@ub.edu

 

Pràctiques CIC:

  graucic-practiques@ub.edu

 

 
 

Pràctiques curriculars dels graus de Filologia

Informació per a les empreses i institucions

 
 
 

Voleu col·laborar en la formació d'un nou professional del sector? Voleu col·laborar amb la Facultat de Filologia en l'adaptació d'un ensenyament a les necessitats i la realitat del mercat laboral? Necessiteu un estudiant que ajudi en diverses tasques? Si la resposta a alguna de les preguntes és afirmativa, aquí trobareu una via per portar-ho a terme.

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques. Amb aquesta activitat l'estudiant complementa la formació teòricopràctica que rep a la Universitat i comença la seva integració laboral en un entorn real. La relació entre l'estudiant i l'empresa o institució és estrictament acadèmica: no hi ha cap relació contractual ni obligació, per part de l'empresa o institució, d'oferir una feina en finalitzar aquest període. L'activitat de l'estudiant a l'empresa o institució es realitza, tant per a les pràctiques externes curriculars com per a les no curriculars, sota la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria subscrita com a alumne de la Universitat de Barcelona. Si l'estudiant té més de 28 anys, i no té aquesta assegurança obligatòria, ha de tenir la seva pròpia pòlissa d'assegurança subscrita.

La Facultat de Filologia disposa d'una unitat dedicada a la gestió dels convenis de cooperació educativa que s'estableixen entre els seus estudiants i les empreses o institucions interessades en acollir alumnes en pràctiques: l'Oficina de pràctiques.

Des del curs acadèmic 2011-2012, s'ha inclòs una modalitat de pràctiques externes, les pràctiques externes curriculars, adreçada exclusivament als alumnes de grau: el Programa de Pràctiques externes curriculars.

 
 

Programa de Pràctiques externes curriculars

 

L'assignatura "Pràctiques externes" forma part de la majoria de les titulacions de grau que ofereix la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Poden accedir-hi els alumnes de tercer i quart curs de les titulacions de grau.

Les "Pràctiques externes" consisteixen en una estada de 180 hores en un centre col·laborador (empresa o institució, pública o privada) amb el qual la facultat estableix un conveni de cooperació educativa. Les tasques que els estudiants han de realitzar als centres col·laboradors han d'ajustar-se a les competències que desenvolupen en el seu ensenyament, i també han d'estar supervisades per un tutor que l'empresa o institució assignarà a l'alumne.

Procediment per oferir una plaça de pràctiques curriculars

En el període comprès entre finals de gener i principis de març les entitats han de comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes curriculars per al curs vinent.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d'estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Podeu accedir al GIPE a través d'aquest enllaç. Si la vostra entitat ja està donada d’alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d’enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d’autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

La publicació de l’oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada pel responsable de la coordinació de pràctiques externes de la Facultat de Filologia.

Les entitats han de tenir present que l’estudiant no rep cap ajut econòmic per la realització de les pràctiques curriculars, però les tasques que desenvoluparà l’estudiant a l’entitat hauran de proporcionar-li un coneixement teòricopràctic i un profit per a la seva formació. A més, un cop superada amb èxit l’assignatura “Pràctiques externes”, l’estudiant n’obté el reconeixement de 6 crèdits.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de pràctiques (fil-practiques@ub.edu).

Selecció de l'estudiant

A partir de mitjans d’abril els estudiants interessats poden consultar la relació i les característiques de les places ofertes per les entitats col·laboradores.

Els alumnes que volen optar a una plaça han de fer la inscripció. Obligatòriament, en el moment de fer aquesta inscripció, han de tenir superats 120 crèdits del seu ensenyament (l'equivalent a dos dels quatre anys de la titulació de grau).

La selecció dels estudiants correspon a l’Oficina de pràctiques, la qual assigna a l'estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil acadèmic, el seu expedient, les seves preferències i la disponibilitat de places.

Un cop adjudicada la plaça, s’assigna un tutor acadèmic que farà el seguiment i la tutorització de l'estudiant.

Gestió del conveni

L'Oficina de pràctiques, juntament amb la Secretaria de la facultat, tramitarà un conveni-marc de cooperació educativa amb l’entitat que acollirà l'estudiant. Aquest document es prorrogarà anualment si cap de les dues parts (Facultat de Filologia i entitat col·laboradora) no manifesten la seva voluntat de cancel·lar l'acord. D'aquesta manera, el conveni és vàlid en cas que hi hagi futurs estudiants de pràctiques a l’entitat.

L'Oficina de pràctiques, juntament amb la Secretaria de la facultat, tramitarà el programa de pràctiques individual de l'alumne seleccionat. La Facultat de Filologia assumeix el cost de gestió del conveni.

Incorporació de l'estudiant a l'entitat col·laboradora

Les pràctiques curriculars es duen a terme durant el curs acadèmic i, per tant, l'estudiant les pot realitzar bé entre octubre i desembre (primer període) o bé entre febrer i maig (segon període), segons convingui al funcionament de l’entitat col·laboradora que acull l'estudiant en pràctiques. En tot cas, l'empresa o institució indicarà a l'oferta en quin període vol rebre l'estudiant.

Seguiment i tutorització de l'estudiant

Es requereix que l'estudiant tingui un tutor a l’entitat en què realitzarà les pràctiques, el qual ha de supervisar i tutelar la seva estada.

La Facultat de Filologia designarà un tutor acadèmic per estudiant. Aquests tutors són professors de la facultat que formen part de l'equip docent vinculat a l'assignatura "Pràctiques externes".

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per l'Oficina de pràctiques.

Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l'estudiant, serà utilitzat per a l'avaluació de l’alumne a l'assignatura “Pràctiques externes”.

Calendari orientatiu de gestió de les pràctiques

FINALS DE GENER-PRINCIPIS DE MARÇ: Les empreses i institucions col·laboradores han de comunicar la seva oferta de pràctiques.

ABRIL: Un cop validades les ofertes, aquestes es faran públiques per als estudiants i s'obrirà un termini d’inscripció.

MAIG: L'Oficina de pràctiques revisarà les inscripcions i assignarà les places.

1-15 JUNY: Es publicarà la resolució al GIPE i s'obrirà un termini perquè els estudiants acceptin formalment la plaça assignada o renunciïn a ella mitjançant la mateixa plataforma.  Si correspon, es valorarà la publicació de places vacants i es convocarà un segon termini d'inscripció.

PRINCIPIS DE JULIOL: L'entitat col·laboradora rep la relació d'estudiants en pràctiques que s'incorporaran durant el proper curs. A partir d'aquest moment, s'inicia la gestió dels projectes formatius i també el contacte entre el tutor de l'entitat i el tutor acadèmic dels estudiants.

 
 
Models de conveni
 

Model estàndard de conveni de cooperació educativa aprovat per la Universitat de Barcelona, publicat exclusivament a títol informatiu. La sol·licitud del conveni,  versió adaptada del model estàndard, es realitzarà mitjançant el formulari corresponent del GIPE.  La tramitació del projecte formatiu es farà utilitzant el document facilitat per l'Oficina  de pràctiques.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

 

 

 
Imatge de diagramaciˇ  
 
 
Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 26.03.2018