Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Pràctiques externes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Oficina de pràctiques
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96

Bústia

 

 
 

Informació per a les empreses i institucions

 
 
 

Voleu col·laborar en la formació d'un nou professional del sector? Voleu col·laborar amb la Facultat de Filologia en l'adaptació d'un ensenyament a les necessitats i la realitat del mercat laboral? Necessiteu un estudiant que ajudi en diverses tasques? Si la resposta a alguna de les preguntes és afirmativa, aquí trobareu una via per portar-ho a terme.

La legislació espanyola preveu la possibilitat que les empreses i institucions puguin disposar d'alumnes universitaris per a la realització d'un període de pràctiques. Amb aquesta activitat l'estudiant complementa la formació teòricopràctica que rep a la Universitat i comença la seva integració laboral en un entorn real. La relació entre l'estudiant i l'empresa o institució és estrictament acadèmica: no hi ha cap relació contractual ni obligació, per part de l'empresa o institució, d'oferir una feina en finalitzar aquest període. L'activitat de l'estudiant a l'empresa o institució es realitza, tant per a les pràctiques externes curriculars com per a les no curriculars, sota la cobertura de l'assegurança escolar obligatòria subscrita com a alumne de la Universitat de Barcelona. Si l'estudiant té més de 28 anys, i no té aquesta assegurança obligatòria, ha de tenir la seva pròpia pòlissa d'assegurança subscrita.

La Facultat de Filologia disposa d'una unitat dedicada a la gestió dels convenis de cooperació educativa que s'estableixen entre els seus estudiants i les empreses o institucions interessades en acollir alumnes en pràctiques: l'Oficina de pràctiques.

Qualsevol estudiant de la facultat (de grau, postgrau, màster o doctorat) pot realitzar pràctiques formatives en un centre col·laborador (pràctiques externes no curriculars)

Des del curs acadèmic 2011-2012, s'ha inclòs una modalitat de pràctiques externes, les pràctiques externes curriculars, adreçada exclusivament als alumnes de grau: el Programa de Pràctiques externes curriculars.

 
 

Programa de Pràctiques externes curriculars

 

L'assignatura "Pràctiques externes" forma part de la majoria de les titulacions de grau que ofereix la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Poden accedir-hi els alumnes de tercer i quart curs de les titulacions de grau.

Les "Pràctiques externes" consisteixen en una estada de 180 hores en un centre col·laborador (empresa o institució, pública o privada) amb el qual la facultat estableix un conveni de cooperació educativa. Les tasques que els estudiants han de realitzar als centres col·laboradors han d'ajustar-se a les competències que desenvolupen en el seu ensenyament, i també han d'estar supervisades per un tutor que l'empresa o institució assignarà a l'alumne.

Procediment per oferir una plaça de pràctiques curriculars

En el període comprès entre finals de gener i principis de març les entitats han de comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes curriculars per al curs vinent.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d’estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Podeu accedir al GIPE a través d’aquest enllaç. Si la vostra entitat ja està donada d’alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d’enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d’autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

La publicació de l’oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada pel responsable de la coordinació de pràctiques externes de la Facultat de Filologia.

Les entitats han de tenir present que l’estudiant no rep cap ajut econòmic per la realització de les pràctiques curriculars, però les tasques que desenvoluparà l’estudiant a l’entitat hauran de proporcionar-li un coneixement teòricopràctic i un profit per a la seva formació. A més, un cop superada amb èxit l’assignatura “Pràctiques externes”, l’estudiant n’obté el reconeixement de 6 crèdits.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de pràctiques (fil-practiques@ub.edu).

Selecció de l'estudiant

A partir de mitjans d’abril els estudiants interessats poden consultar la relació i les característiques de les places ofertes per les entitats col·laboradores.

Els alumnes que volen optar a una plaça han de fer la inscripció. Obligatòriament, en el moment de fer aquesta inscripció, han de tenir superats 120 crèdits del seu ensenyament (l'equivalent a dos dels quatre anys de la titulació de grau).

La selecció dels estudiants correspon a l’Oficina de pràctiques, la qual assigna a l'estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil acadèmic, el seu expedient, les seves preferències i la disponibilitat de places.

Un cop adjudicada la plaça, s’assigna un tutor acadèmic que farà el seguiment i la tutorització de l'estudiant.

Gestió del conveni

L'Oficina de pràctiques, juntament amb la Secretaria de la facultat, tramitarà un conveni-marc de cooperació educativa amb l’entitat que acollirà l'estudiant. Aquest document es prorrogarà anualment si cap de les dues parts (Facultat de Filologia i entitat col·laboradora) no manifesten la seva voluntat de cancel·lar l'acord. D'aquesta manera, el conveni és vàlid en cas que hi hagi futurs estudiants de pràctiques a l’entitat.

L'Oficina de pràctiques, juntament amb la Secretaria de la facultat, tramitarà el programa de pràctiques individual de l'alumne seleccionat. La Facultat de Filologia assumeix el cost de gestió del conveni.

Incorporació de l'estudiant a l'entitat col·laboradora

Les pràctiques curriculars es duen a terme durant el curs acadèmic i, per tant, l'estudiant les pot realitzar bé entre octubre i desembre (primer període) o bé entre febrer i maig (segon període), segons convingui al funcionament de l’entitat col·laboradora que acull l'estudiant en pràctiques. En tot cas, l'empresa o institució indicarà a l'oferta en quin període vol rebre l'estudiant.

Seguiment i tutorització de l'estudiant

Es requereix que l'estudiant tingui un tutor a l’entitat en què realitzarà les pràctiques, el qual ha de supervisar i tutelar la seva estada.

La Facultat de Filologia designarà un tutor acadèmic per estudiant. Aquests tutors són professors de la facultat que formen part de l'equip docent vinculat a l'assignatura "Pràctiques externes".

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per l'Oficina de pràctiques.

Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l'estudiant, serà utilitzat per a l'avaluació de l’alumne a l'assignatura “Pràctiques externes”.

Calendari orientatiu de gestió de les pràctiques

FINALS DE GENER-PRINCIPIS DE MARÇ: Les empreses i institucions col·laboradores han de comunicar la seva oferta de pràctiques.

ABRIL: Un cop validades les ofertes, aquestes es faran públiques per als estudiants i s'obrirà un termini d’inscripció.

MAIG: L'Oficina de pràctiques revisarà les inscripcions i assignarà les places.

1-15 JUNY: Es publicarà la resolució al GIPE i s'obrirà un termini perquè els estudiants acceptin formalment la plaça assignada o renunciïn a ella mitjançant la mateixa plataforma.  Si correspon, es valorarà la publicació de places vacants i es convocarà un segon termini d'inscripció.

PRINCIPIS DE JULIOL: L'entitat col·laboradora rep la relació d'estudiants en pràctiques que s'incorporaran durant el proper curs. A partir d'aquest moment, s'inicia la gestió dels projectes formatius i també el contacte entre el tutor de l'entitat i el tutor acadèmic dels estudiants.

 
 
Pràctiques no curriculars
 

D'acord amb la legislació vigent, les entitats (empreses i institucions) poden col·laborar amb les universitats per acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre les dues parts, en concret entre la Facultat de Filologia (UB) i l'entitat.

Aquesta col·laboració implica acordar entre les dues parts els continguts del pla o programa de treball, denominat projecte formatiu, document essencial on s'especifiquen les característiques de les pràctiques en relació a un estudiant en concret: durada, horari, tasques, tutors, remuneració, etc.

 

Consideracions prèvies

L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.

Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període acadèmic al qual dóna dret la matrícula, el qual comprèn des del 15 de setembre fins al 14 de setembre de l'any següent.

L'estudiant pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic, amb possibilitat de pròrroga fins a 900 hores.

L'estudiant pot realitzar un màxim de 5 hores diàries de pràctiques (equivalents a 25 hores setmanals), sense que puguin interferir amb l'horari de les classes. Aquesta jornada és ampliable a 8 hores diàries en períodes no lectius.

Es requereix que un professional de l'entitat tuteli i supervisi l'estada de l'estudiant en pràctiques.

En el moment de signar el conveni, l'entitat ha d'abonar a la Facultat de Filologia el cost de gestió del projecte formatiu de cadascun dels estudiants acollits en pràctiques (140 euros + IVA), del qual es pot demanar factura contactant amb l'Administració de Filologia (fil-afersgenerals@ub.edu).

L'estudiant ha de ser donat d'alta i baixa a la Seguretat Social per part de l'entitat, la qual ha de liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons la legislació vigent.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

Com acollir estudiants en pràctiques

Tant si l'empresa o la institució ja té un estudiant seleccionat com si no té encara candidats per realitzar les pràctiques, s'han d'enregistrar les dades de l'entitat al GIPE (si no s'ha fet prèviament) i s'han d'introduir les dades de l'oferta.

Si l'entitat ja té un estudiant seleccionat, l'oferta no es farà pública. L'entitat podrà sol·licitar el conveni, mitjançant el formulari corresponent del GIPE.

Requisits per publicar una oferta de pràctiques

Les tasques que durà a terme l'estudiant han d'estar vinculades amb les competències professionals relatives a l'àmbit filològic.

L'oferta ha d'incloure una remuneració mínima establerta que rebrà l'estudiant en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Procediment per oferir una plaça de pràctiques

Les entitats poden comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes no curriculars en qualsevol moment.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d'estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Podeu accedir al GIPE a través d'aquest  enllaç. Si la vostra entitat ja està donada d'alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d'enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d'autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

Un cop introduïdes les dades d'accés, se ha de seleccionar la facultat (en aquest cas, "Facultat de Filologia"), de forma que l'oferta serà visible exclusivament per als estudiants de la Facultat de Filologia (UB). 

A continuació, ja es pot introduir l'oferta a la convocatòria de "Pràctiques externes no curriculars" del curs acadèmic corresponent, la qual serà oberta.

La publicació de l'oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada pel responsable de la coordinació de pràctiques externes de la Facultat de Filologia.

Les entitats han de tenir present que, tot i que l'estudiant rep un ajut econòmic per la realització de les pràctiques no curriculars, les tasques que desenvoluparà l'estudiant a l'entitat hauran de proporcionar-li un coneixement teòricopràctic i un profit per a la seva formació.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina de pràctiques (fil-practiques@ub.edu).

Selecció de l'estudiant

Així  que l'oferta sigui publicada, l'entitat podrà consultar al GIPE, accedint a l'oferta, el currículum dels candidats adequats al perfil demanat. 

L'entitat pot posar-se en contacte amb els estudiants preseleccionats per realitzar una entrevista. Un cop seleccionat l'estudiant per l'entitat, aquesta ha de sol·licitar el conveni, mitjançant el formulari corresponent del GIPE.

Gestió del conveni i del projecte formatiu

L'Oficina de pràctiques tramitarà un conveni de cooperació educativa amb l'entitat que acollirà l'estudiant. Aquest conveni queda circumscrit a les pràctiques realitzades per l'alumne objecte del projecte formatiu o programa individual de pràctiques que l'acompanya i tindrà la durada estipulada al projecte formatiu.

L'Oficina de pràctiques tramitarà el programa de pràctiques individual de l'estudiant seleccionat per l'entitat.

Incorporació de l'estudiant a l'entitat

L'estudiant es pot incorporar a l'empresa o institució on realitzarà les pràctiques un cop complimentada correctament i signada tota la documentació associada al conveni. Aquesta documentació ha d'incloure els comprovants de l'alta a la Seguretat Social de l'estudiant i del pagament de les despeses de gestió per part de l'entitat, que les haurà de fer arribar a l'Oficina de Pràctiques de la Facultat de Filologia (fil-practiques@ub.edu).

Tutorització de l'estudiant

A més de la tutela del professional de l'entitat, l'estudiant tindrà la supervisió d'un professor de la Facultat de Filologia.

Com desactivar la publicació d'una oferta

Si l'entitat està interessada en desactivar la publicació de l'oferta de pràctiques, ha de comunicar-ho a l'Oficina de pràctiques de la Facultat de Filologia (fil-practiques@ub.edu), o bé, ho pot fer a través del GIPE.

 
 
Models de conveni
 

Model estàndard de conveni de cooperació educativa aprovat per la Universitat de Barcelona, publicat exclusivament a títol informatiu. La sol·licitud del conveni,  versió adaptada del model estàndard, es realitzarà mitjançant el formulari corresponent del GIPE.  La tramitació del projecte formatiu es farà utilitzant el document facilitat per l'Oficina  de pràctiques.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

 

 

 
Imatge de diagramació  
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 07.03.2017