Maria-Reina BASTARDAS I RUFAT
Professora Titular de Filologia Romànica
reina.bastardas@ub.edu
Tel.: 934035665
Despatx: Edifici Històric P2.44

Atenció a estudiants

 
docència » currículum » publicacions destacades

 

  DOCÈNCIA CURS 2020-2021
   
Q1
Història de la llengua francesa. Assignatura inclosa al grau en Llengües i literatures modernes
  Orígens i formació de les llengües romàniques. Assignatura inclosa al grau en Llengües romàniques i les seves literatures.
Q2 Lingüística Romànica. Assignatura inclosa al grau en Llengües romàniques i les seves literatures.
    Treball Final de Grau. Assignatura inclosa al grau en Llengües romàniques i les seves literatures.
    Us heu d'adreçar a la professora Bastardas per preguntes sobre les assignatures del grau en extinció.
    campus virtual
     

 
  CURRÍCULUM
   
en català

Maria-Reina Bastardas i Rufat és doctora en Filologia Romànica i professora titular del departament del mateix nom de la UB. La seva docència i la seva recerca s'han centrat en l'àmbit de la lingüística i, més concretament, en la lingüística històrica romànica. En el camp de la recerca s'ha dedicat particularment a l'onomàstica: toponímia (objecte de la tesi doctoral) i antroponímia (amb una llarga participació en el projecte PatRom), camps en els que ha treballat sobretot amb les dades aportades per la documentació medieval. Actualment col·labora en el projecte de recerca franco-alemany DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) que té per objectiu la redacció d'un diccionari etimològic romànic basat, pel que fa a la seva metodologia, en la reconstrucció del protoromànic. Així mateix, col·labora en el projecte de recerca ParemioRom, paremiologia romànica: refranys meteorològics i territori, també d’abast panromànic però de caire sincrònic.

   
en castellà

Maria-Reina Bastardas i Rufat es doctora en Filología Románica y profesora titular del departamento de igual nombre de la UB. Su docencia y su labor investigadora se han centrado en la lingüística y, más concretamente, en la lingüística histórica románica. En el terreno de la investigación, se ha dedicado particularmente a la onomástica: toponimia (tema de la tesis doctoral) y antroponimia (con una larga participación en el proyecto PatRom). Actualmente colabora en el proyecto de investigación franco-alemán DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) que tiene por objetivo la redacción de un diccionario etimológico románico y que está basado, por lo que concierne a su metodología, en la reconstrucción del protorománico. Asimismo colabora en el proyecto de investigación ParemioRom, Paremiología romance: refranes meteorológicos y territorio, también de ámbito panrománico pero de tipo sincrónico.

   
en francès

Maria-Reina Bastardas i Rufat. Docteur en Philologie Romane ; maître de conférences à l’Université de Barcelone. Comme enseignante et chercheuse elle s’est consacrée à la linguistique et, notamment, à la linguistique historique romane. Elle a travaillé en onomastique : toponymie (sujet de sa thèse) et anthroponymie (avec une participation active au projet PatRom). Actuellement elle collabore au projet de recherche franco-allemand DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) qui a pour but la rédaction d’un dictionnaire étymologique roman basé, pour ce qui concerne sa méthodologie, sur la reconstruction du protoroman. Elle a collaboré aussi au projet de recherche ParemioRom (Romance Paremiology: weather proverbs and territory), aussi panroman mais dans une perspective synchronique.

   

  PUBLICACIONS DESTACADES
   

(amb Julen Manterola) "Pour un traitement digne du 21e siècle des emprunts du basque au protoroman dans le DÉRom", en Éva  Buchi / Wolfgang  Schweickard  (eds.), Dictionnaire étymologique roman (DÉRom) 3. Entre idioroman et protoroman. De Gruyter 2020 p.217-242

Articles */''pErsik‑u/1 s.m. « arbre fruitier de la famille des Rosacées cultivé dans les pays tempérés pour son fruit (la pêche, Prunus persica L. Batsch) » i */'pErsik‑u/2 s.n. « fruit du pêcher (Prunus persica L. Batsch) », en Éva  Buchi / Wolfgang  Schweickard  (eds.), Dictionnaire étymologique roman (DÉRom) 3. Entre idioroman et protoroman. De Gruyter 2020 p. 406-409 i 410-417 enllaç article 1, enllaç article 2

(amb José Enrique Gargallo, Joan Fontana i Antonio Torres, eds.) Mirades de la ciència sobre el temps. El cicle de l'any i de la vida. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019.
Articles SANGUIS (i derivats), *RETUNDUS, QUADRATUS, RABIES/RABIA i RABIOSUS (els dos darrers, amb Neus Baltrons), en Ana Cano, Jean Germain, Dieter Kremer (ed.), Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane. Vol. II/2. Berlin: De Gruyter, 2018.
"Les noms des enfants trouvés en Catalogne au XVe siècle", en Onomàstica romànica. Antroponímia dels expòsits i etimologia toponímica, especialment de València. València: DENES, 2017, p. 43-56.
"Géoparémiologie romane : le projet ParemioRom" (amb Xosé Afonso Álvarez, Joan Fontana i Tous, José Enrique Gargallo i Antonio Torres) en Géolinguistique 16 (2016), pp. 67-90.
Articles BOS (amb Neus Baltrons), MULTO (amb Neus Baltrons), CAPRITUS (amb Domnita Tomescu), GRYPUS/GRYPHUS en Ana Cano, Jean Germain, Dieter Kremer (ed.), Dictionnaire historique de l'anthroponymie romane. Vol. III/1. Tübingen: Max Niemeyer, 2015.
"El terme pretopònim en el DECat de Joan Coromines", en Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics 20 (2015), p. 149-162.
"La etimología (pan-)románica hoy: noticias del Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom)". Amb Éva Buchi i Ana María Cano González. Revista de Filología Románica 30 (2013), p. 11-36.

"Etimoloxía asturiana ya etimoloxía romance : aportaciones mutues nun contestu de camudamientu metodolóxicu pendiente". Amb Éva Buchi i Ana María Cano González. en Lletres Asturianes 108 (2013), p. 11-39.

"Aportacions del DÉRom a l'etimologia catalana". Amb Éva Buchi. en Lengua, Llengua, Llingua, Lingua, Langue. Encuentros filológicos (ibero)románicos. Estudios en homenaje a la profesora Beatrice Schmid. Munic: Peniope, 2012, p. 19-32.

I proverbi meteorologici. Ai confini dell’Europa romanza. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2011. Editora amb J. E. Gargallo (coord.), J. Fontana, G. Iannàccaro i A. Torres.

"Tractament dels refranys meteorològics occitans en 'Lou Tresor dóu Felibrige' de Frederic Mistral" en Gargallo, J. E. (coord.), M. R. Bastardas Rufat, J. Fontana i A. Torres (edds.). Paremiología romance. Los refranes meteorológicos. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010, p. 137-154.

"Topónimos en los refranes meteorológicos asturianos" en Lletres Asturianes Anexu I, Homenaxe al Profesor Xosé Lluis García Arias. Oviedo 2010, p. 543-559.
"Histoire interne du catalan: onomastique / Interne Sprachgeschichte des Katalanischen: Onomastik", en Histoire linguistique de la Romania / Romanische Sprachgeschichte. Berlin/New York: de Gruyter, 2008.
Manual de lingüística románica. Barcelona: Ariel, 2007. Coordinadora del llibre amb J. E. Gargallo.
"Sobre el vers 19 de l'alba de Cerverí", en BRABL 46, 1997, p. 375-387. pdf
La formació dels col·lectius botànics en la toponímia catalana. Barcelona: RABLB, 1993 (337 pàgs).
   
   

Filologia Romànica | http://www.ub.edu/filromanica | Universitat de Barcelona