Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
   Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.05.2021

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de abril, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 226 factures registrades abans del 28 de febrer de 2021 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d'evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 31 05 2021”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Tal com s’ha fet en anys anteriors,  i d’acord amb el que es preveu a l’article 62.4 de les bases d’execució del pressupost 2021 aprovades per Consell de Govern el 2 de juny, que previsiblement s’aprovaran definitivament el 17 de juny per Consell Social, l’Àrea de Finances proposarà al Gerent realitzar dins la segona quinzena de juny -com a mesura correctora, una vegada realitzades totes les incorporacions de crèdit, afectats i genèrics- un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2021 i no imputades a data de bloqueig.

Cuideu-vos.

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10020000008000 VR RECERCA 2565BI01973000 DEP.BIOQUIM. BIOMEDI 2605CS02081000 DEP. MEDICINA-CLÍNIC 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA
10020002206000 VR.ESTUD. I PART 2565BI01974000 DEP.BIO.CEL. FIS. IM 26130000271000 ADM. BELLVITGE 2655EC02012000 DEP. DE SOCIOLOGIA
100B0001870000 GAB.TÈC.RECTORAT 2565BI01975000 DEP. BIO. EVOL. ECO. 26130001781000 AULARI COMUNS 37080000322000 GERÈNCIA
25130000077000 SED GEOGRAFIA/Hª 2565BI01975003 FISIOLOGIA VEGETAL 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 37080000322003 GERÈNCIA.PROJ. CORP.
2515GH00085000 DP.H MED.PALEOG.D 2565BI01976000 DEP. GENÈTICA, MICRO 2615CS00280000 DP.ONTOSTOMATOLOGIA 37080001933000 PARC  HUMANITATS
2515GH01968000 DP. HISTORIA I ARQ 2565GE02064000 DEP. DINÀMICA TERRA 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 37080002175000 ADMINISTRACIO ELECTR
2515GH01968001 DP. HISTÒRIA I ARQ 25730000200000 ADM.FÍSICA I QUIMICA 2615CS00877001 SEC.DP.PODOLOGIA 37190000329000 CCIT-UB SCT
2515GH01968002 DP. HISTORIA I ARQ 2574FI00205000 F.FÍSICA 2615OD00280000 DPODONTOSTOMATOLOGIA 37380000340000 D ÀREA RRHH
2516GH00095000 DUODA, CR DONES 2574QU00206000 F.QUÍMICA 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 37480000346001 G.C.MANTENIMENT I SU
2516GH00097000 SERV.LAB.PAISAT 2574QU00206003 F.QUÍMICA-LABOR.GRAL 26230000287000 OAG PSICOLOGIA 38380001439000 ACT INST I PROTOCOL
25230000102000 OR.ADM.FILOLOGIA 2575QU00915000 DP.ENGINYERIA QUÍMIC 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 38380001830000 ENTORNS WEB
2525FL01946000 DEP.FIL.HISPANICA,T. 2575QU02072002 DEP. QUIM. INORG.ORG 26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 38490001722000 ESPORTS
2526FL00843000 INST.PRÒXIM ORIENT 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTICA 2624PS00290000 F.PSICOLOGIA 38490001760000 ALUMNI UB
2526FL02181000 CR. ADHUC 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 2625PS02085000 DEP. PSICOLOGIA CLÍN 385B0000012000 CLAUSTRE DE DOCTORS
2534DR00121000 F.DRET 2595FA00247000 DP.FARMACO.QUI.TERAP 26330000297000 ADM. PEDAG/FOR.PROFE 53200000035000 FUND.UN.PEDRO PONS
2535DR01992000 DP.C.POL.DRET CONS 2595FA02036000 DEP. FARMÀCIA I TEC 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 63300000039000 CETT-EU HOTE.TURIS.
2565BI00169000 DP.MICROBIOLOGIA 2605CS02079000 DEPT. BIOMEDICINA 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 999Z00UB005000 UB - DESPESES

 

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització: 11/06//2021