Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
   Àrea de Finances Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

MODIFICACIONS POLÍTICA VIATGES

 

L'experiència adquirida durant el primer semestre de l'any des de l'aprovació de la Política de viatges , han aconsellat introduir-hi les següents modificacions, aprovades per la Junta de Govern de 17 de juliol de 2014 i el Consell Social de 24 de juliol de 2014, en ordre a la millor claredat, flexibilitat i agilitat en la seva aplicació:

 

1. AJUSTOS DE PREU

 

De vegades la tramitació d'un viatge s'alenteix en produir-se una variació de preus, pròpia dels negocis aeris i hotelers, esdevinguda entre l'emissió del pressupost i la comunicació a l'agència de la autorització, la qual cosa comporta l'emissió d'una nova autorització. Per tal de minimitzar els efectes negatius d'aquesta situació, s'afegeix a l'apartat B – Aspectes generals el següent punt:

B.2.6 Ajustos de preu

Quan existeixi una discrepància de preus entre el document d'autorització de viatge i el preu efectiu del servei, imputable exclusivament a una variació de preus pròpia del sector esdevinguda en el temps transcorregut entre l'emissió del pressupost i l'autorització del servei, i no havent estat a l'abast de l'agència de viatges bloquejar el preu o perllongar-ne el bloqueig, l'agència podrà emetre el bitllet de transport i/o el bo d'hotel corresponents sense obligació per a l'agència de realitzar un nou pressupost ni pel gestor de tramitar una nova autorització, sempre que la diferència de preu no sigui superior en un 10% al del pressupost autoritzat, amb un límit màxim absolut de 30€.

Tot i així, l'agència comunicarà al gestor del viatge la variació de preu perquè aquest pugui realitzar l'ajust comptable corresponent ”

 

2. RESERVA D'HOTELS

Per donar més agilitat i flexibilitat a la reserva d'hotels s'estableix el següent procediment, mitjançant una nova redacció d'aquest paràgraf e la l'apartat D.4 .2 - Oferta i reserva d'hotels

Si la sol·licitud del viatger inclou un determinat hotel i aquest no es troba entre els pressupostats per l'agència, es podrà contractar directament aquest hotel per altre canal, sempre dintre de la tarifa-dieta corresponent, tot incorporant a l'expedient el pressupost de l'agència”

 

3. AUTORITZACIONS D'EXCEPCIONS

 

Per tal de dotar-los de major claredat, es dóna nova redacció als següents apartats, relatius a autoritzacions de viatge en classe superior i a l'òrgan que ha d'autoritzar les excepcions als membres del Consell de Direcció (modificacions en negreta )

Apartat C.3.1. Viatges aeris

Els bitllets han de ser de classe turista amb tarifes reduïdes. Queda expressament exclosa la utilització de tarifes plenes, molt més cares perquè admeten canvis i cancel·lacions. En trajectes superiors a 6 hores es poden autoritzar en classe superior, segons el procediment previst a l'apartat F

Apartat C.4 Viatges en tren

•  “Trens d'alta velocitat i “velocitat alta”. El viatge s'ha de reservar  en seient de classe turista en trajectes inferiors a 6 hores. Els trajectes superiors a 6 hores es poden autoritzar en classe superior, segons el procediment previst a l'apartat F

•  Trens convencionals i altres mitjans de transport:  classe primera o preferent

•  Trens nocturns i Tren hotel: classe preferent”

 

Apartat F1. Autorització d'excepcions

“Correspon, amb caràcter general, autoritzar les excepcions d'aquesta Política de viatges al vicerector competent en matèria econòmica o, en el seu cas, al gerent respecte del personal i els fons que li estan adscrits. Les autoritzacions a membres del Consell de Direcció corresponen al Cap del Gabinet del Rector”.

 

Totes aquestes modificacions han estat ja introduïdes als corresponents apartats del text publicat de la Política de viatges

 

 

 

Tornar

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització:  28/7/14