Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota a la Instrucció de la Gerenta sobre procediments per a la prevenció i correcció de situacions de conflicte d'interessos

 

El Consell de Govern de la Universitat va aprovar el proppassat 1/12/21 una bateria de mesures de bon govern, integritat institucional i lluita contra el frau consistent en tres regulacions complementàries.

Pel que fa a la lluita contra el frau, la Universitat ha adoptat una política de tolerància zero contra el frau i la corrupció, i a partir del dia 1 de desembre, disposa d’una política/pla antifrau per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol acció fraudulenta i, si escau, corregir-ne les conseqüències.

El Consell Social han donat suport a aquesta política i a tots els procediments i estratègies pertinents, i va aprovar la política/pla antifrau en la seva reunió de 20 de desembre de 2021.  

La Comissió Antifrau de la UB, òrgan tècnic i independent creat arran del pla/política Antifrau aprovada, assumeix com a funció específica la prevenció, detecció i correcció del frau en tots els processos dels quals és responsable la Universitat. Així mateix, pot proposar l’adopció de les mesures cautelars i correctores que consideri necessàries, revisar-les amb atenció i actualitzar-les periòdicament.

Atès que és necessari desenvolupar el que ja esta previst al Pla/Política Antifrau  de la Universitat de Barcelona, s’ha dictat una instrucció de la Gerència pel que fa:

  • als procediments per a la prevenció i correcció de situacions de conflicte d'interessos 
  • l’establiment d’un model de Declaració d’absència de Conflicte d’interessos ( DACI) per part d'aquells que participin en els procediments d'execució del pressupost de la Universitat de Barcelona, incloent l’execució del  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
  • la comunicació al Rector de l'existència de qualsevol possible conflicte d'interessos
  • i l'adopció per la Comissió Antifrau de la UB de la decisió que, en cada cas correspongui

La instrucció defineix el concepte de conflicte d’interessos, preveu mesures per a la detecció de conflictes d’interessos, d’entre les quals el DACI, les mesures de gestió d’aquells conflictes reals, i el procediment de correcció en cas de detecció.

El Pla/Política Antifrau aprovat per la Universitat de  Barcelona ja preveu la Declaració d’absència de conflicte d’interessos del personal, establint que els expedients de despesa d’un import superior a 15.000 euros (procediment de subvencions) més IVA (en cas de procediment de contractació) han d’incloure una declaració d’absència de conflicte d’interessos, en matèria de contractació pública i subvencions.

Aquesta declaració haurà de ser emplenada per les persones que intervenen en la gestió del pressupost, com ara:

  • el responsable de l'òrgan de contractació o concessió de la subvenció,
  • les persones que redactin els documents de licitació, bases o convocatòries corresponents,
  • les persones tècniques que valorin les ofertes, sol·licituds o propostes presentades,
  • així com els membres de les meses de contractació i comissions de valoració.

Totes les declaracions complimentades relacionades amb un procediment de contractació o de subvenció s’inclouran als expedients corresponents.

La declaració d'absència de conflictes d'interessos es farà conforme al model que s'adjunta a l’Annex d’aquesta Instrucció.

S’adjunta formulari emplenable DACI, conforme a l’annex  de la instrucció, que cal llegir atentament abans de signar, amb els següents camps per emplenar:


Expedient
Denominació del contracte o de l’ajut
Localitat
Data ( en cas que la signatura sigui manuscrita)
Nom i cognoms
Càrrec


Cliqueu sobre aquests camps al formulari

 

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 28/01/2022