QUADRE RETENCIONS RESIDENTS

 

Retencions IRPF en el pagament de serveis a persones físiques 

R E S I D E N T S

Espanyols i estrangers amb NIE que romanguin més 183 dies/any a territori espanyol

TIPUS DE PERCEPTOR
I ACTIVITAT

PERSONAL UB

ACTIVITATS DOCENTS PROFESSORAT EXTERN

BEQUES I AJUTS
Informe tributació

TREBALLS NO HABITUALS
ESTUDIANTS

PROFESSIONALS i EMPRESARIS INDIVIDUALS

Descripció pagament

Pagament de qualsevol tipus de servei prestat per personal de la UB

Procediment pagament

Pagament d'activitats docents a personal extern a la UB: cursos, conferències, seminaris i similars

Pagament de beques i ajuts. El realitzen:

  • Els centres
  • Pagaments especials
  • Beques

Pagaments de treballs esporàdics a estudiants de la UB:

  • Màxim 3 pag. any
  • Màxim anual 1800 €

Pagament a persones físiques que treballen per compte propi

Document justificatiu

Pagament per postgrau, escoles, ensenyaments propis... a PAS

Pagament per postgrau, escoles, ensenyaments propis... a PA

Pagament especial a la nòmina (altres) PAS

Pagament especial a la nòmina (altres) PA

Resolució de contracte de serveis per a la realització d'activitat docent

Acceptació resolució contracte i declaració de no incompatibilitats

FAIG CONSTAR realització de serveis

Delegació de signatures en contractació administrativa

Certificat de col·laboració per a conferències.
Només per departaments import <= 600 € , sempre que no calgui justificar la despesa

Resolució de la corresponent convocatòria de beca

 

Certificat de Col·laboració per a estudiants de la UB

 

Factura

Tipus retenció

El corresponent per nòmina.

21% Cursos, conferències, seminaris i similars (rendiments del treball)

Beques no exemptes: Variable, amb un mínim del 2%.

Beques exemptes: 0%

2% rendiments del treball

21% (tipus normal)

9% (tipus reduït amb declaració)

1% Empresaris individuals mòduls.  Aplicació

Indicador

La nòmina la grava la Unitat de Comptabilitat

I1 Impartició de cursos, conferència i similars

B1 Beques no exemptes 2%
B2 Beques exemptes

H0 Estudiants UB treballs no habituals

P3. Act. prof. 21%
P4. Act. prof. 9%
E1 Empr. ind. 1%

Última actualització: 15/11/2012