Logo Universitat de Barcelona Facultat de Física imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Doble Titulació en Física i Matemàtiques
imatge de diagramació
Guia acadèmica
Pla d'estudis
Guia, calendari i horaris
Matrícula
Semestre tardor
Semestre primavera
Normativa acadèmica
Reconeixement acadèmic
Més informacióMés informació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Doble Titulació en Física i Matemàtiques

La Universitat de Barcelona, a través de les facultats de Matemàtiques i de Física, ha organitzat un itinerari específic que permet estudiar simultàniament els graus de Física i Matemàtiques. D’aquesta manera, s'obtenen els dos títols de grau en 10 ó 11 semestres, quan la durada de cursar els dos itineraris consecutivament seria de 16 semestres.

L'itinerari simultani consisteix en l'organització temporal de les assignatures dels dos ensenyaments, de manera que cal cursar i superar un total de 324 crèdits ECTS i la resta de crèdits que cal per assolir cadascun dels dos títols de grau són reconeguts en l'altre ensenyament (vegeu la taula de reconeixement).
Cada semestre es cursa docència en els dos ensenyaments, amb el criteri general de que les assignatures de Matemàtiques es cursen al matí i les de Física a les tardes.

L'accés a aquest ensenyament és per preinscripció universitària específica en l'itinerari simultani, cada any s'ofereixen 20 places de nou accés.

Per tractar-se d'un itinerari en el que es cursen dos graus simultaniament, l'estudiant ho és de les dues facultats i, tant els temes acadèmics (per exemple: tutories), com administratius (per exemple: matrícula), els ha de gestionar separadament seguint les instruccions que es marquin per a cada ensenyament.

Els estudiants que han començat els seus estudis abans del curs 2012-13 tenen un itinerari i una taula de reconeixement diferents.

Formulari de reconeixement per estudiants de l’itinerari simultani.

 

Grau Assignatures Semestre Crèdits
Formació bàsica
Matemàtiques Llenguatge i Raonament Matemàtic 1 6
Matemàtiques Introducció al Càlcul Diferencial 1 6
Matemàtiques Matrius i Vectors 1 6
Matemàtiques Càlcul Diferencial en Diverses Variables 1 6
Física Fonaments de Mecànica 1 6
 
Física Fonaments d'ones, fluids i termodinàmica 2 6
Física Fonaments d'Electromagnetisme i Òptica 2 6
Física Fonaments de Laboratori 2 6
Matemàtiques Introducció al Càlcul Integral 2 6
Matemàtiques Àlgebra Lineal 2 6
Segon curs
Matemàtiques Geometria Lineal 1 6
Matemàtiques Estructures Algebraiques 1 6
Matemàtiques Anàlisi Matemàtica 1 6
Física Equacions diferencials i càlcul vectorial 1 6
Física Astronomia 1 6
 
Física Mecànica 2 9
Física Termodinàmica 2 9
Matemàtiques Programció Científica 2 6
Matemàtiques Càlcul Integral en Diverses Variables 2 6
Tercer curs
Matemàtiques Grafs 1 6
Matemàtiques Probabilitats 1 6
Física Electromagnetisme 1 9
Física Òptica 1 9
 
Matemàtiques Analisi complexa 2 6
Física Mètodes Matemàtics per a la Física II 2 6
Física Meteorologia i Climatologia 2 6
Matemàtiques Estadística 2 6
Matemàtiques Topologia 2 6
Quart curs
Matemàtiques Equacions Algebraiques 1 6
Matemàtiques Mètodes Numèrics I 1 6
Matemàtiques Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 1 6
Física Física Quàntica 1 6
Física Mecànica Teòrica 1 6
 
Matemàtiques Història de les Matemàtiques 2 6
Matemàtiques Equacions Diferencials 2 6
Física Astrofísica i Cosmologia 2 6
Física Mecànica Quàntica 2 6
Física Física Estadística 2 6
Cinquè curs
Física Física de l'Estat Sòlid 1 6
Física Física Nuclear i de Partícules 1 6
Física Física atòmica i radiació 1 6
Física Electrodinàmica 1 6
Matemàtiques / Física optatives 1 6
 
Matemàtiques Geometria Projectiva 2 6
Matemàtiques Topologia i Geometria Global de Superfícies 2 6
Física Electrònica Física 2 6
Matemàtiques / Física optatives 2 12
Treball de Final de Graus
Matemàtiques Treball de Final de Graus 1 o 2 18
Física Treball de Final de Graus 1 o 2 6


imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Física
Última actualització o validació: 06.09.2019
imatge de maquetació