Sobre l’agrimensura a Catalunya al segle XIX

Aquest diccionari vol ser una contribució a l’estudi d’un col·lectiu professional que ha dut a terme una important labor cartogràfica, estadística i geogràfica a Catalunya: el dels agrimensors. Els seus coneixements tècnics han estat requerits, històricament, tant pel sector privat (propietaris de terres, companyies ferroviàries...) com pel públic (ajuntaments, administracions provincials d’hisenda...).
Llegir més...

Sobre el catàleg

De la labor duta a terme pels agrimensors catalans per al sector públic al llarg del segle XIX en tenim un bon coneixement, gràcies a la gran quantitat de documents (contractes, llibres d’amidament de terres, amillaraments, plànols i atles parcel·laris, plànols de perímetres) que s’han conservat i també a les investigacions que s’han publicat durant els darrers anys sobre aquests documents.
Llegir més...