Els serveis cartogràfics republicans durant la Guerra Civil espanyola

Description

NADAL, Francesc (2007): Els serveis cartogràfics republicans durant la Guerra Civil espanyola, en Carme Montaner, Francesc Nadal y Luis Urteaga (eds.): Els mapes en la Guerra Civil espanyola (1936-1939), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 15-44.