Els atles parcel.laris municipals de la província de Barcelona (1851-1882)

Descripción

NADAL, Francesc (2007): Els atles parcel.laris municipals de la província de Barcelona (1851-1882), en MONTANER, Carme; NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (eds.): La cartografia cadastral a Espanya (segles XVIII-XX), Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 95-106. [PDF]