La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886)

Descripción

NADAL, Francesc (2014): La cartografia municipal de Sabadell durant la segona meitat del segle XIX (1858-1886), Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 77, p. 181-204. [PDF]