Memòries d’una mar solcada: el dibuix i l’escripturació del litoral valencià en la cartografia portolana medieval

Descripción

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2001): Memòries d’una mar solcada: el dibuix i l’escripturació del litoral valencià en la cartografia portolana medieval, Afers. Fulls de recerca i pensament, 40.