Tomàs Vidal i el Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia

Descripción

NADAL, Francesc (2019): Tomàs Vidal i el Grup d'Estudis d'Història de la Cartografia, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 87, pp. 219-222.