El David Rumsey Map Center, de la Stanford University, està preparant la reunió titulada Mapping and the Global Imaginary, 1500-1900 que es portarà a terme els dies 14 i 15 de febrer del 2019.

Es convida a participar amb presentacions que es centrin en els autors i els mapes que proposen representacions alternatives de la realitat, basades en imaginaris socials o personals, tant a nivell local com a nivell global.

Les presentacions han de destacar mapes concrets, realitzats entre 1500 i 1900. Els possibles temes d'exploració inclouen la cartografia de utopies i distopies, les projeccions de poder i reclamacions territorials, mapes de futurs o passats alternatius, territoris no cartografiats, monstres i llocs fantàstics, etc. 

Les propostes s'han de presentar abans de l'1 de juny de 2018 i han de constar d'un resum de 300 paraules, imatges en alta resolució del mapes sobre els quals es parlarà i un curriculum vitae.

Més informació aquí o al Call for Papers (PDF).