Ciutat i territori a la cartografia espanyola: una perspectiva històrica

  • Entitat subvencionadora: Agencia Estatal de Investigación
  • Referència: CSO2017-87080-P
  • Subvenció otorgada: 48.400 €
  • Data d'inici: 01/01/2018
  • Data de finalització: 31/12/2021

Investigador/s responsable/s:

Nadal Piqué, Francesc | Burgueño Rivero, Jesús

El present projecte de recerca constitueix, bàsicament, una continuació dels dos anteriors, centrats en l’estudi de la cartografia urbana a Espanya. Tanmateix, partint del fet urbà com a objecte principal d’investigació, en aquest projecte es proposa ampliar el camp d’estudi cap a la cartografia administrativa d’àmbit regional. Un tipus de cartografia produïda a les ciutats, l’objecte de la qual era la representació d’un territori administrat des de diferents institucions urbanes. Per aquesta raó, s’ha proposat com a títol del present projecte: “Ciutat i territori en la cartografia espanyola: una perspectiva històrica”. Les investigacions dutes a terme en els dos projectes anteriors ens han plantejat un seguit d’objectius de treball, la realització dels quals contribuirà a un millor coneixement de la història de la cartografia urbana espanyola. Uns objectius que, en el cas del present projecte de recerca, s’ampliaran a l’estudi de la cartografia administrativa. Per això, es centrarà l’esforç investigador en els següents cinc àmbits: 1) vistes urbanes (segles XVI- XVII); 2) cartografia militar (segles XVII-XIX); 3) cartografia urbana municipal (segle XIX); 4) cartografia urbana elaborada per l’Instituto Geográfico Nacional; i, 5) cartografia administrativa (mapes diocesans). Pel que fa referència a la cartografia urbana militar s’abordaran, a l’hora, tres aspectes bàsics diferenciats: a) la cartografia militar del setge de Barcelona de 1697; b) la cartografia urbana pels enginyers militars espanyols i el nou paper decisiu de les ciutats (1840-1880); i, c) inicis de la cartografia topogràfica militar espanyola.

 

Objectius

1 - Anàlisi crítica i raonat sobre el conjunt de vistas, que superi l´actual fase de coneixement de caràcter marcadament descriptiu.

2 - Estudi de tres conjunts diferents de cartografia militar urbana d´Espanya realizats en diferents períodes historics.

3 - Estudi de la cartografia urbana municipal produïda en diferents municipis de les províncies de Barcelona i Girona.

4 - Comprendre les motivacions, l´esquema organitzatiu, la metodologia tècnica i les condicions de treball que van definir la producció dels plànols de població del Institut Geogràfic Nacional.

5 - Cartografiar el conjunt de la demarcació eclesiàstica diocesana peninsular.