Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX

Descripció

NADAL, Francesc y BUGUEÑO, Jesús (2008): Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 65, pp. 452-464. [PDF]