El Mapa Topogràfic d'Espanya: l'arxiu dels canvis territorials

Descripció

NADAL, Francesc y URTEAGA, Luis (1998a): El Mapa Topogràfic d'Espanya: l'arxiu dels canvis territorials, L'Avenç, Barcelona, nº 224, 1998, pp. 51-54. [PDF]