El plànol de la ciutat de Barcelona de Miquel Garriga i Roca (1852-1862)

Descripció

NADAL, Francesc (2010): El plànol de la ciutat de Barcelona de Miquel Garriga i Roca (1852-1862), en Carme Montaner y Francesc Nadal (eds.): Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya, pp. 112-129.