Els mapes i els viatges: la cartografia medieval com a instrument de viatge

Descripció

PUJADES i BATALLER, Ramon J. (2015): Els mapes i els viatges: la cartografia medieval com a instrument de viatge, Viatjar a l'edat mitjana /Travel in the middle ages, Barcelona, IEmed-Museu Episcopal de Vic, 2015, p. 51-63.