Sobre la dubtosa utilitat de la cartografia antiga

Descripció

VIDAL, Tomàs (2008): Sobre la dubtosa utilitat de la cartografia antiga, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Barcelona, nº 65, pp. 495-506. [PDF]