Departament de Genètica 


EVOLUCIÓ I
DESENVOLUPAMENT

Jaume Baguñà
Cristian CaƱestro
Jordi Garcia
Pere Martínez
Marta Riutort
Iñaki Ruiz-Trillo
Joan Antoni Vela

EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT

La recerca del grup d’Evolució i Desenvolupament se centra en dues àrees principals: els mecanismes de l’evo-devo (evolució i desenvolupament) i la reconstrucció filogenètica i filogeogràfica de l’evolució animal. En el primer cas, estudiem dues transicions clau en l’evolució animal (el pas d’organismes de simetria  radial a organismes de simetria bilateral, i l'origen i radiació dels vertebrats) emprant dos sistemes model: els platihelmints acels i el precordat amfiox. Hem aïllat i caracteritzat nombrosos gens del desenvolupament, estem estudiant la seva expressió comparant-la amb la dels taxons més propers: cnidaris  i cordats, i estem iniciant l’anàlisi funcional de gens clau. L’objectiu final és esbrinar els canvis genètics necessaris per explicar aquestes transicions. En el segon cas, emprem aproximacions multigèniques i filogenòmiques per obtenir una filogènia robusta dels metazous bilaterals, i estem realitzant la filogeografia de les planàries d’aigua dolça i terrestres (platihelmints) a nivell mundial i a la Mediterrània.