ESTATUTS


Capítol I

Denominació, Fins i Seu Social

Article 1. De la denominació de l'Associació

1. Amb la denominació de SOS MONUMENTS. ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA CÍVICA DEL PATRIMONI CULTURAL DE CATALUNYA, es constitueix l'Associació, que, a l'ampar de l'article 22 de la Constitució espanyola, regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 191, de 24 de desembre de 1964, i els seus estatuts.

Article 2. Dels fins de l'Associació

1. Els fins de l'Associació, quedant exclòs tot ànim de lucre, són:

A. L'estudi i la difusió del Patrimoni Cultural de Catalunya.

B. Organitzar conferències, seminaris, jornades i congressos per a la valoració, l'estudi i la conservació del Patrimoni Cultural de Catalunya.

C. Promoure la declaració de béns d'interés nacional o local del Patrimoni Cultural de Catalunya.

D. Coordinar i organitzar accions de defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya.

E. Collaborar amb altres entitats que desenvolupen accions semblants.

Article 3. De la seu social de l'Associació

1. El domicili o seu social de l'Associació s'estableix a la ciutat de Barcelona, i radica al carrer Obradors, número 6-8, codi postal 08002; i el seu àmbit d'actuació és, principalment, Catalunya.

Capítol II

Membres de l'Associació, Drets i Obligacions

Article 4. Dels diferents tipus de socis de l'Associació

1. L'Associació estarà formada per tres classes de socis: Ordinaris, Collaboradors i Honorífics.

Article 5. Dels Socis Ordinaris

1. Podran formar part de l'Associació les persones majors d'edat, sollicitant-ho per escrit, tot afegint-hi les seves referències personals a la Junta Directiva, la qual prendrà decisió en la reunió més pròxima per majoria de dos terços més un; la qual es comunicarà a l'Assemblea General més immediata, per a la seva ratificació.

2. Els socis menors d'edat, no tenen vot en les Assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva, tot i que sí poden formar part activa en els grups de treball.

3. Són drets dels Socis Ordinaris:

A. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.

B. Elegir i ser elegits per als llocs de representació, o per a exercir càrrecs directius.

C. Exercir la representació que s'els confereixi en cada cas.

D. Intervenir en el govern, gestions, activitats i serveis de l'Associació, d'acord amb els Estatuts i el Reglament.

E. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir als objectius socials.

F. Sollicitar i obtenir explicacions sobre l'administració i gestió de la Junta Directiva.

G. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.

H. Fer ús dels serveis comuns de l'Associació que aquesta tingui a llur disposició.

I. Formar part dels grups de treball.

J. Posseir un exemplar dels Estatuts de l'Associació.

4. Són deures dels Socis Ordinaris:

A. Ajustar llurs actuacions a les normes estatutàries.

B. Complir els acords de l'Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.

C. Satisfer puntualment les quotes que s'estableixin.

D. Mantenir la collaboració que calgui per al bon funcionament de l'Associació.

5. Són causes de baixa de l'Associació:

A. Que ho decideixi la persona interessada, prèvia comunicació per escrit a la Junta Directiva.

B. No satisfer les quotes fixades.

C. L'incompliment de les normes estatutàries.

Article 6. Dels Socis Collaboradors

1. Les persones que no puguin participar a les tasques de l'Associació, però desitgin pertànyer a la mateixa, podran adquirir aquesta categoria de socis collaboradors.

2. Són drets dels Socis Collaboradors:

A. Assistir amb veu però sense vot a l'Assemblea General.

B. Elegir càrrecs directius.

C. Exposar a l'Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pot contribuir als objectius socials.

D. Posseir un exemplar dels Estatuts de l'Associació.

E. Exercir la representació que s'els ofereixi en cada cas.

F. Rebre informació sobre les activitats de l'Associació.

G. Fer ús dels serveis comuns de l'Associació que aquesta tingui a llur disposició.

H. Formar part dels grups de treball.

I. Sollicitar i obtenir explicacions sobre l'administració i gestió de la Junta Directiva.

3. Són obligacions dels Socis Collaboradors les mateixes que per als Socis Ordinaris.

Article 7. Dels Socis Honorífics

1. Ho seran les persones o les institucions que, per la seva significació o la seva tasca realitzada en la defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya, o per la seva ajuda destacada a l'Associació, mereixin ésser distinguides amb aquesta categoria.

2. Tindran els mateixos drets i deures que els Socis Ordinaris, llevat del punt C dels deures, el qual es regularà en el reglament de règim interior.

Capítol III

L'Assemblea General

Article 8. Del funcionament de l'Assemblea General

1. L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'Associació i els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Reunits en Assemblea General, degudament constituïda, decidiran per majoria simple els assumptes que siguin competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres de l'Associació quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els que discrepin, els absents i els presents que no hagin votat.

Article 9. De les facultats de l'Assemblea General

1. L'Assemblea General té les facultats següents:

A. Modificar els Estatuts de l'Associació.

B. Adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

C. Nomenar, substituir i destituir la Junta Directiva i els seus representants.

D. Controlar l'activitat i la gestió de la Junta Directiva.

E. Aprovar els pressupostos anuals de despeses i d'ingressos, així com la memòria anual d'activitats de l'Associació.

F. Fixar i modificar les quotes que els membres de l'Associació hauran de satisfer.

G. Dissoldre i liquidar l'Associació.

Article 10. De les convocatòries de l'Assemblea General

1. L'Assemblea General es reunirà, com a mínim, un cop l'any, en junta Ordinària dins el tres primers mesos de l'exercici.

2. Amb caràcter Extraordinari ho farà sempre que calgui i sigui convocada degudament a requeriment de la Junta Directiva, o bé quan un nombre equivalent al 25% dels membres ho estimi oportú; aleshores, la Junta Directiva estarà obligada a convocar una reunió en un termini de 20 dies.

Article 11. De la forma d'anunciar les convocatòries de l'Assemblea General

1. Les convocatòries, tant de les Ordinàries com de les Extraordinàries, es faran per escrit, i els anuncis es collocaran als llocs on es determinin, amb una anticipació de deu dies. Les convocatòries especificaran el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia.

2. Les reunions les presidirà el President de l'Associació. Si no hi és, el substituiran, succesivament, el Vice-president o el Vocal de més edat de la Junta Directiva present. Actuarà com a Secretari aquell que ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva. El Secretari redactarà l'acta de la reunió amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagin adoptat i els resultats numérics de les votacions.

Article 12. Del funcionament de l'Assemblea General

1. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, l'acta, i qualsevol altra documentació necessària per als temes a tractar, haurà d'estar a disposició dels socis al local social.

2. L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, amb un mínim de deu socis presents o representats. Quedarà vàlidament constituida, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats, mitja hora després de la primera i al mateix lloc, i s'haurà d'haver anunciat amb la primera.


Article 13. De les votacions i els acords de l'Assemblea General

1. A les reunions de l'Assemblea General, correspon a cada soci un vot. No es podrà votar per correu, però sí per delegació. Els acords es prendran per majoria simple del total de vots dels assistents i dels representats.

2. Per tal d'adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la dissolució de l'Associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents i dels representats, tant pel que fa a la primera convocatòria com a la segona. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Capítol IV

La Junta Directiva

Article 14. De la direcció, l'administració i la representació de l'Associació

1. L'Associació serà regida, administrada i representada per la Junta Directiva, que estarà formada pels càrrecs següent:

A. Un/a President/a.

B. Un/a Vice-president/a

C. Un/a Secretari/a.

D. Un/a Tresorer/a.

E. Un màxim de deu Vocals.

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General.

3. L'exercici del tots els càrrecs serà gratuït.

4. L'elecció dels membres de la Junta Directiva exercirà el càrrec durant un període de dos anys. Els nomenaments dels càrrecs del President, del Secretan i dels Vocals senars es faran un any avançat respecte dels del Vice-president, del Tresorer i dels Vocals parells.

5. El cessament dels càrrecs abans d'extinguir-se el termini reglamentari de llur mandat, podrà esdevenir per:

A. Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin el motius.

B. Malaltia que incapaciti per a exercir el càrrec.

C. Baixa com a membre de l'Associació.

D. Sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.2 dels Estatuts.

6. Les vacants a la Junta Directiva es cubriran en la primera Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'Associació podrà ocupar el càrrec vacant provisionalment. Si s'escau, un nombre de vocals a determinar per l'Assemblea General podra tenir representació territorial en proporció i equilibri al desenvolupament de l'Associació.

Article 15. De les facultats de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

A. Representar, dirigir i administrar l'Associació de la manera més ampla que reconegui la Llei. Així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

B. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per tal d'exercir tota mena d'accions legals i d'interposar els recursos pertinents.

C. Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'Associació.

D. Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'Associació hauran de satisfer.

E. Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

F. Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per tal que els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.

G. Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l'aprovació de l'Assemblea General.

H. Contractar els empleats que l'Associació pugui tenir.

I. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se per tal que els serveis funcionin amb normalitat.

J. Establir grups de treball per tal d'assolir, de la manera més eficient i eficaç, els fins de l'Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.

K. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hauran d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

L. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, d'entitats i d'altres persones, per tal assolir:

a. subvencions o altres ajuts

b. l'ús de locals o d'edif icis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i de comunicació, així com també un centre de recuperació ciutadana.

M. Obrir comptes corrents i/o llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi, així com disposar del fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29 dels Estatuts.

N. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s'hagi previst als Estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General.

O. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16. De les reunions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el sustitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els membres decideixin, i que en cap cas no podrà ser inferior a sis mesos.

2. La Junta Directiva es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President, o bé si ho sollicita un 25% del membres que la componen.

Article 17. De la constitució i les capacitats ressolutòries de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, tot i que, per causes justificades, podran excusar-se'n. L'assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin, hi serà necessària sempre.

3. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18. De la delegació de facultats per part de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per tal d'exercir la funció que la Junta els confii, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.


Article 19. Del registre dels acords de la Junta Directiva

1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l'acta de la sessió anterior per tal que s'aprovi o s'esmeni, si és procedent.

Capítol V

El President i el Vice-President de l'Associació

Article 20. De les funcions del President i del Vice-president

1. El President de l'Associació també serà President de la Junta Directiva.

2. Són pròpies del President les funcions següents:

A. La direcció i la representació legals de l'Associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

B. La presidència i la direcció dels debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

C. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

D. Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

E. Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l'Associació.

F. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l'Assemblea General i/o la Junta Directiva.

3. El President serà substituït, en cas d'absència o de malaltia, pel Vice-president o pel Vocal de més edat de la Junta Directiva, per aquest ordre.

Capítol VI

El Tresorer i el Secretari de l'Associació

Article 21. De les funcions i les responsabilitats del Tresorer

1. El Tresorer tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'Associació, com també l'elaboració del pressupost, del balanç i de la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser visades prèviament pel President. Ingressarà el que sobri en dipòsit obert en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 22. De les funcions i les responsabilitats del Secretari

1. El Secretari ha de custodiar la documentació de l'Associació. Aixecarà, redactarà i signarà les actes de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. Redactarà i autoritzarà les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII

Les Comissions o Grups de Treball

Article 23. De la formació de comissions o de grups de treball

1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball la plantejaran els membres de l'Associació que vulguin formar-los, que n'assabentaran la Junta Directiva i explicaran les activitats que s'han proposat dur a terme.

2. La Junta Directiva n'aprovarà la constitució per majoria simple, i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.

3. La Junta Directiva es preocuparà d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes l'encarregat presentarà a la Junta Directiva un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII

El Règim Econòmic

Article 24. Del patrimoni fundacional de l'Associació

1. Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.

Article 25. Del pressupost de l'Associació

1. El pressupost de l'Associació serà de cent-cinquanta mil pessetes anuals.

Article 26. Del finançament general de l'Associació

1. Els recursos econòmics de l'Associació es nodriran de:

A. Les quotes que fixi l'Assemblea General per als seus membres.

B. Les subvencions oficials o particulars.

C. Les donacions, herències o llegats.

D. Les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27. Del finançament intern de l'Associació

1. Tots el membres de l'Associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

2. L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques -que s'abonaran segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.


Article 28. De l'exercici econòmic de l'Associació

1. L'exercici econòmic de l'Associació coincidirà amb l'any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.

Article 29. Dels comptes corrents i/o llibretes d'estalvi i de llur disposició

1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvi obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi figuraran les signatures del President, del Vice-president, del Tresorer, del Secretari i d'un Vocal.

2. Per tal de poder disposar dels fons, n'hi haurà prou amb dues firmes, de les quals una haurà de ser necessàriament la del Tresorer o bé la del President.

Capítol IX

La Dissolució de l'Associació

Article 30. Del mecanisme de dissolució

1. L'Associació podrà ésser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.

Article 31. De la liquidació de l'Associació i del seu patrimoni remanent

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació dels béns i dels drets de l'Associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L'Assemblea està facultada per tal d'elegir una comissió liquidadora, sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l'Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El remanent net que resulti de la liquidació es lliurarà directament a l'entitat pública o privada que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'Associació, s'hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de la defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya.

5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els números anteriors d'aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva, si l'Assemblea General no ha conferit missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, a 9 de desembre de 1997


Tornar a l'inici de la pàgina