INSCRIPCIONS

SOS Monuments Butlleta d'Inscripció

Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya

Nom: .................................... Cognoms: .................................................................................

Domicili: ..................................................................................................................................

Codi postal: ................................. Localitat: .............................................................................

Telèfon: .............................. Fax: ............................... E-mail: ................................................

Professió: ..................................................................... NIF: ................................................

...................................................... , a .......... de ........................................ de .....................

Firma: .......................................................

Enviar, si us plau, a SOS Monuments, c. Obradors, 6-8, 08002 BARCELONA


Senyors, els agrairé que, amb càrrec al meu compte/llibreta, hi domiciliïn els rebuts que els lliurarà SOS Monuments. Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya, per tal d'efectuar el pagament de la quota de soci, fixada en 2.500 pessetes anuals.

Dades Personals

Titular del compte/llibreta: .................................................. NIF: ...........................................

Domicili: ........................................................ Codi Postal: ....................

Localitat: .........................................

Telèfon: .............................. Fax: ...............................

Dades Bancàries

Banc/Caixa d'Estalvis: ...............................................................................................

Agència: .................... Adreça: ................................................................................

Codi postal: .............................. Localitat: .................................................................

Codi del compte: ............................................

............................................... , a ............. de ............................... de ..............

Enviar, si us plau, a SOS Monuments, c. Obradors, 6-8, 08002 BARCELONA

Firma: ...................................................................


Tornar a l'inici de la pàgina