SOS-MONUMENTS - Patrimoni en perill

  Amb motiu del tristíssim i lamentable estat en que es troben actualment els Jardins Manelich a Montjuïc, SOS Monuments convocà una Sessió de Debat sobre el tema, la tercera de la sèrie Patrimoni en Perill. L'acte es cel.lebrà el 25 de juny de 1998 a les Catxeres de Sants amb assistència d'un públic nombrosíssim i visiblement interessat en la qüestió. Como a resultat de les xarles informatives i del prolongat debat posterior, SOS Monuments fa públic el següent 

MANIFEST SOBRE ELS JARDINS MANELIC A MONTJUÏC

SOS Monuments considera que Barcelona no pot permetre's el luxe de perdre ni un sol fragment de l'escàs patrimoni artístic-jardiner de que disposa i menys encara tractant-se d'una obra cabdal de la jardineria a Catalunya, com són els Jardins Manelich, el Parc Laribal i per extensió tota l'obra de Forestier a Montjuïc, jardins tots ells que per dret propi figuren entre els més sobresortints d'Europa. En base a aquests criteris, SOS Monuments considera imprescindible com a primer pas:

A. La immediata reposició de l'escultura d'en Manelic degudament restaurada (*)

B. La supressió de les dues portes d'accés i la reincorporació plena al domini públic de tot l'àmbit dels Jardins Manelic.

C. La restauració del mirador i desl seus accessol amb especial atenció a la vegetació per tal de recuperar les perspectives sobre el Teatre Grec i la ciutat

D. La restauració dels parterres originals a l'entorn de l'escultura d'en Manelic i la replantació -pulcra i fidedigna- segons el catàleg florístic que Forestier molt acuradament va seleccionar per aquests paratges com un dels aspectes més sobresortints que caracteritzen els seus jardins

E. Simultàniament, cal iniciar la redacció d'un informe tècnic, botànic-jardiner, històric i arquitectònic per tal que l'obra d'en Forestier -i la del seu deixeble Nicolau Maria Rubió i Tudurí- a Montjuïc sigui declarada Bé d'Interès Cultural. L'obra de Forestier a Montjuïc és el testimoni viu més sobresortint -dels escassissims existents- del modern resorgiment del jardí catal'a. Cal doncs restaurar-la amb la cura i dignitata que el tema mereix.

SOS Monuments
Setembre 1998

Primer resultat de l'acció reivindicativa:
Després de la III Sessió de Debat convocada per SOS Monuments del 25 de juny l'escultura d'en Manelic ha estat finalment -i sortosament- reinstal.lada al seu lloc. És sens dubte l'inici més correcte, lógic i natural de la obligada restauració de l'indret. Ara cal continuar-la fins assolir el darrer objectiu.


Tornar a l'inici de la pàgina