El Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional és la unitat bàsica de docència i de recerca de la Universitat de Barcelona per a les respectives àrees de coneixement. Per tant, organitza i desenvolupa la recerca i els ensenyaments propis de les àrees de Geografia Física i d’Anàlisi Geogràfica Regional en els centres de la Universitat de Barcelona.

L’antic Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, creat a l’any 1967, es divideix el 1986 en dos departaments, com a conseqüència de l’aplicació dels Estatuts. Per tant, es crea el Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, que integra dues àrees de coneixement, i el de Geografia Humana, format per una sola àrea.

D’acord amb el que s‘estableix en els Estatuts de la UB, el Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional disposa d’un Consell de Departament, d’un Director i d’un Secretari. Les competències del òrgans de govern esmentats així com l’organització per a la seva administració general es recullen en el Reglament de règim interior.

Les dependències del Departament es troben a la planta tercera de la Facultat de Geografia i Història.