Grups de recerca

GRUPS 2014 SGR (ordenats per número de grup)

2014 SGR 300 Grup de Climatologia
Paraules clau: variabilitat i canvi climàtic, recursos climàtics, climatologia de la Mediterrània, climatologia urbana, climatologia sinòptica, clima i salut

2014 SGR 373 Paisatge i paleoambients a la muntanya mediterrània
Paraules clau: sistemes naturals de muntanya, glaciarisme i periglaciarisme, paleoambients, dinàmica morfogenètica actual en medis freds, evolució del paisatge, valors patrimonials del paisatge

2014 SGR 425 Grup de Recerca Consolidat d’Anàlisi Territorial i Desenvolupament Regional (ANTERRIT)
Paraules clau: Catalunya, desenvolupament regional, anàlisi territorial, governança, món rural

2014 SGR 507 Paleogeoecologia, riscs naturals i gestió ambiental (PaleoRisk)
Paraules clau: variabilitat fluvial, clima, usos del sòl, medi alpí

2014 SGR 825 Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM)
Paraules clau: hidrologia, incendis forestals, paisatges agraris, paisatges forestals, ordenació del territori, paisatges fluvials, paisatges patrimonials