Professors Responsables

Català

Josep Pons Granja i Rosa M. Castejón Arqued, som els autors de les recopilacions exposades en GEOIMATGE. La nostra situació professional actual és la de Professors Titulars Emèrits prejubilats del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional. Estem adscrits a l’àrea de coneixement d’Anàlisi Geogràfica Regional.

 

Dins l’àmbit de la investigació les nostres especialitats són ben diferents. Josep Pons ha orientat les seves aportacions vers  la Didàctica de la Geografia, mentre que Rosa Castejón ha analitzat les activitats marítimes i portuàries en el marc de la Geografia. Els nostres respectius doctorats responen a aquestes dues línees d’investigació, igual que la major part de les nostres publicacions.

Els documents “Recursos Didàctics” i “Geografia Portuària” són el resultat de la nostra activitat docent en l’Ensenyament de Geografia, ja que ambdues matèries van ser durant molts cursos assignatures de segon cicle de l’especialitat. L’adopció de mètodes informatitzats a les classes ens ha permès la difusió posterior a internet dels materials que, en el seu dia, vam exposar a classe o, bé, vam entregar als estudiants.

Addicionalment s’ha de destacar que, durant molts anys, hem treballat en equip preparant les classes teòriques i les sortides de camp de l’assignatura Geografia d’Espanya. En breu editarem el material procedent d’aquesta col·laboració docent.

Una altra tasca conjunta que hem desenvolupat darrerament, ha estat la renovació del fons de les antigues diapositives del Departament, processant-les digitalment.

Queda clar, doncs, que el resultat del nostre treball en equip és la creació de GEOIMATGE: un lloc que reuneix totes les aportacions, les individuals i les realitzades conjuntament.