Presentació

Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
 

Presentació

El “Grup d’Innovació Docent – Didàctica de la Llengua i la Literatura” (GID-DLL/UB) va néixer l’any 2005 i està reconegut com a Grup Consolidat  (GIDC-DLL/UB) des de l’any 2007. Tanmateix, ja feia anys que els components del Grup participàvem en diversos projectes i activitats d’innovació i formació docent, en àmbits temàtics vinculats amb l’ensenyament i desenvolupament d’habilitats i de competències tan lingüístiques i comunicatives com literàries i culturals. El Grup ha esta coordinat per la professora Gemma Pujals fins el juliol de 2013; a partir d’aleshores, el coordina la professora Margarida Prats.

El procés d'adaptació al marc de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i la posada en marxa de les noves titulacions de graus i màsters van comportar un canvi de paradigma: l’alumnat se situa en el centre de l’aprenentatge.  Va ser necessari estudiar, experimentar i oferir alternatives metodològiques que fossin coherents amb les noves necessitats educatives, sobretot aprofundint en competències específiques i d’avaluació dels continguts propis de l’àrea de didàctica de la llengua i la literatura i propiciant formes de treball col•laboratiu entre participants.  

Actualment, treballem en les línies d'innovació següents:

A) Aprenentatge en entorns virtuals: PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge); Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials.

B) Metodologies actives per l’aprenentatge: Aprenentatge autònom; Aprenentatge col·laboratiu; Aprenentatge entre iguals; Elaboració de projectes

C) Avaluació: Avaluació acreditativa; Avaluació continuada; Avaluació formativa; Autoavaluació; Avaluació entre iguals; Instruments d’avaluació (rúbriques).

D) Aprenentatge professionalitzador: TFG (Treball final de grau); TFM (Treball final de màster); Pràcticum; Competències transversals.

E) Equip docent

La iniciativa de posada en marxa d'un web forma part d’un dels projectes d’innovació docent relacionat amb la “Interactivitat en Didàctica de la Llengua i la Literatura”, amb la finalitat de donar a conèixer i alhora visualitzar les activitats del nostre Grup GIDC-DLL.

El Grup d’innovació docent consolidat en Didàctica de la Llengua i la Literatura (GIDC-DLL), de la Universitat de Barcelona, comparteix docència i experiència en innovació i recerca educativa en l’àmbit de la didàctica de la llengua i la literatura.

Els membres del Grup treballen amb finalitats diverses dins l’àmbit que els és propi. Indaguen, promouen, experimenten i intervenen en l’adaptació curricular a l’espai europeu.  Els diferents projectes d’innovació realitzats en els àmbits esmentats i la difusió feta en seminaris i congressos d’educació superior, en són una mostra significativa:

- disseny de les noves titulacions de grau i màster;

- activitats formatives i d’avaluació que relacionin teoria i pràctica escolar,

- ús i divulgació de material audiovisual i de plataformes informàtiques, bàsicament en l’entorn d’aprenentatge virtual moodle.

L’objectiu principal del Grup és de millorar i innovar la docència en didàctica de la llengua i la literatura, amb una mirada transversal, mitjançant la reflexió conjunta amb l’alumnat i la potenciació del treball en equip, per tal d’afavorir l’assoliment de competències.