INTERACTIVITAT

1) Activitats orientades a l'aprenentatge autònom amb retroacció, si escau:

Classificació per temes i que inclouran diversos camps interns (títol, responsables, valoracions, paraules clau, URL, etc.)

2) Nuclis temàtics

El primer tema es centrarà en la narració, concretament en els relats i les cançons de fórmula fixa, amb la inclussió de diverses activitats interactives.

** Considerem interessant que els alumnes puguin afegir-hi recursos (sempre amb el filtre del professoar responsable)