Gracmon

MENU
Gracmon - Grup de Recerca en Història de l'Art i del Disseny Contemporanis

Entre ciutats: Paisatges culturals, escenes i identitats (1888-1929)


Actors: Teresa-M. Sala García, Mireia Freixa Serra, Enric Ciurans Peralta, Cristina Rodríguez-Samaniego, Irene Gras Valero, Joan Molet Petit, Isabel Fabregat Marín, Núria F. Rius, Nuria Peist, Vicenç Furió, Sonsoles Hernández Barbosa, Pere Capellà Simó, Fàtima López Pérez, Sergio Fuentes Milà, Juan C. Bejarano Veiga, Daniel Pifarré, Clara Beltrán Catalán, Vera Renau, Cèlia Cuenca, Toni Galmés Martí,


Durada: 2016-2019

Finançat per: Ministerio de Economía y Competitividad

El tema d’investigació es centra en l’estudi i anàlisi de les arts i aquells elements artístics que singularitzen els espais urbans, des d’un plantejament obert a diferents enfocaments i punts de vista que ens ajudaran a comprendre millor la dimensió paisatgística de la ciutat. L’estudi del paisatge cultural s’assembla als estudis d’història cultural: tenen com a denominador comú la preocupació per allò simbòlic i la seva interpretació. Els objectius plantejats giren al voltant de dos eixos d’investigació principals: el passat com a present i la dimensió escènica de la ciutat.

Al primer eix s’estudiarà l’activitat artística i el perfil dels artífexs que participen en la configuració del paisatge urbà de la modernitat, a partir de la construcció d’espais públics o privats, les exposicions universals o internacionals, les noves tipologies arquitectòniques, els espais habitats i els espais d’oci, per situar els elements icònics generats que el defineixen. En la mesura del possible, pretenem estudiar imatges representatives, rescatar històries oblidades i paisatges marginals. A més, de manera específica, s’estudiaran les representacions artístiques de la infància, perquè és el moment de valoració de l’infant com a subjecte històric. En el segon cas, l’estudi de les arts escèniques ens permetrà veure l’impacte sociològic de les propostes que circulen per Europa i veure la incidència de la interacció entre dramaturgs, directors, actors i escenògrafs que van protagonitzar aquesta connexió entre ciutats. També és interessant rescatar de l’oblit dramaturgs i directors de l’escena barcelonina, alguns d’ells connectats amb l’Amèrica llatina.

 

CAST

El tema de investigación se centra en el estudio y análisis de las artes y aquellos elementos artísticos que singularizan los espacios urbanos, desde un planteamiento abierto a diferentes enfoques y puntos de vista que nos ayudaran a comprender mejor la dimensión paisajística de la ciudad. El estudio del paisaje cultural se asimila a los estudios de historia cultural, que tienen como común denominador la preocupación por lo simbólico y su interpretación. Los objetivos planteados giran entorno a dos ejes de investigación principales: el pasado como presente y la dimensión escénica de la ciudad.

En el primer eje se estudiará la actividad artística y el perfil de los artífices que participan en la configuración del paisaje urbano de la modernidad, en base a la construcción de espacios públicos o privados, las exposiciones universales o internacionales, las nuevas tipologías arquitectónicas, los espacios habitados y los espacios del ocio, para ir situando los elementos icónicos generados que lo definen. En la medida de lo posible, pretendemos estudiar imágenes representativas, rescatar historias olvidadas y paisajes marginales. Además, de forma específica, se estudiaran las representaciones artísticas de la infancia, dado que es el momento de valoración del niño como sujeto histórico. En el segundo caso, el estudio de las artes escénicas nos permitirá ver el impacto sociológico de las propuestas que circulan por Europa y ver la incidencia de la interacción entre dramaturgos, directores, actores y escenógrafos que protagonizaron esta conexión entre ciudades. También interesa rescatar del olvido dramaturgos y directores de la escena barcelonesa, algunos de ellos conectados con Iberoamérica.