Pla docent de l'assignatura

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Codi de l'assignatura: 360854

Curs acadèmic: 2015-2016

Coordinació: Antonio Ramon Bartolome Pina

Departament: Departament de Teoria i Història de l'Educació

crèdits: 6

Programa únic: N

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials

60

 

-  Teoricopràctica

 

60

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Analitzar, avaluar i investigar els contextos socials, culturals i educatius.

   -

Elaborar propostes, eines i instruments educatius per enriquir i millorar els processos, contextos i recursos educatius i socials.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Prendre consciència dels reptes que la societat actual planteja als sistemes educatius i als professionals que hi treballen.
— Analitzar les possibilitats i limitacions de les TIC en contextos socials, culturals i educatius. Avaluar-les i investigar-les.
— Conèixer limitacions i possibilitats de les tecnologies de l’aprenentatge en els projectes socioeducatius.
— Conèixer formes d’intervenció per a diferents contextos, subjectes i institucions.

 

 

Referits a habilitats, destreses


— Analitzar experiències, recursos i projectes en diferents contextos socials on s’utilitzin les TIC.
— Adquirir la capacitat de treballar en equip fent servir recursos digitals.
— Elaborar propostes, eines i instruments educatius incorporant-hi les TIC per enriquir i millorar els processos, els contextos i els recursos educatius i socials.

 

Referits a actituds, valors i normes


— Participar activament en la dinàmica de la classe.
— Ser responsable del propi aprenentatge.
— Treballar de manera responsable en equip.
— Desenvolupar un pensament crític en relació a l’ús ètic i responsable de les TIC.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Societat actual: societat del coneixement, globalització, alfabetitzacions digitals, bretxa digital

2. Internet i web 2.0: identitat digital, xarxa social, participació, privacitat, prevenció, autories, dret a l’oblit, creació, aprenentatge, etc.

3. Altres tecnologies de la societat actual i tendències: tendències TIC en educació social; audiovisual, videojocs, virtualitat, realitat augmentada, "gamificació", etc.

4. Recerques i experiències en l’àmbit de l’educació social amb inclusió de tecnologies

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Sessions teòriques i pràctiques.
— Conferències marc sobre els eixos clau dels continguts.
— Treballs individuals i en grup.
— Tallers de competències tecnològiques de l’educador social.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Avaluació continuada dels treballs individuals i grupals segons s’indica en els programes específics de cada grup, i d’acord amb els criteris de caràcter general que s’han establert a la titulació.
Altres indicadors: participació, implicació, assistència i autonomia.
 
Reavaluació
Una vegada conegudes les qualificacions, i dins del termini marcat pel centre d’acord amb l’actual normativa, l’alumnat pot presentar-se a la reavaluació d’acord amb l’article 17.2: El procés de reavaluació consistirà en la valoració del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura i s’adaptarà a les característiques de les competències i activitats formatives programades.
Aquesta reavaluació es farà mitjançant una entrevista sobre els treballs individuals i grupals.
Requisits per acollir-se a l’avaluació: haver fet els treballs que s’indiquen en cada grup.
Mecanismes o instruments d’avaluació: treballs individuals i grupals segons el grup.
Ponderació de cada exercici: tots els exercicis ponderen amb el mateix pes, excepte els que tinguin caràcter especific en cada grup.
Els exercicis s’hauran de presentar en els terminis que s’indiquin segons el grup.

 

Avaluació única


— Presentació de totes les pràctiques obligatòries.
— Prova de validació, escrita o oral, que ha de respondre al treball dut a terme i demostrar que l’alumne ha fet els treballs.
 
Reavaluació
Una vegada conegudes les qualificacions, i dins del termini marcat pel centre d’acord amb l’actual normativa, l’alumnat pot presentar-se a la reavaluació d’acord amb l’article 17.2: El procés de reavaluació consistirà en la valoració del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura i s’adaptarà a les característiques de les competències i activitats formatives programades.
Aquesta reavaluació es farà mitjançant una entrevista sobre els treballs individuals i grupals.
Requisits per acollir-se a l’avaluació: haver fet els treballs que s’indiquen en cada grup.
Mecanismes o instruments d’avaluació: treballs individuals i grupals segons el grup.
Ponderació de cada exercici: tots els exercicis ponderen amb el mateix pes, excepte els que tinguin caràcter especific en cada grup.
Els exercicis s’hauran de presentar el dia de l’avaluació única.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bergmann, Juliana y Grané, Mariona. (2013). La universidad en la nube. A universidade na nuvem. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius. Barcelona
http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/vol6/  Enllaç

Mariona Grané y Cilia Willem (2009). Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar. Barcelona: Laertes.  Enllaç

Castaño, Carlos. Maiz, Inmaculada. Palacio, Gorka. Villarroel, José Domingo (2008). Prácticas educativas en entornos Web 2.0. Madrid: Síntesis.  Enllaç

Area, M., Gros, B y Ot. (2008). Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Editorial Síntesis.  Enllaç

Balagué, F y Zayas, F. (2007): Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents. Editorial UOC.  Enllaç

Planella Ribera, J. ; et al. (2006) La pedagogía Social en la sociedad de la información. Barcelona: Editorial UOC. (pp. 197-230)  Enllaç

Cobo Romaní, Cristóbal; Moravec, John W. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la educación. Col·lecció Transmedia XXI. Laboratori de Mitjans Interactius / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona
http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/pdf/1_Geekonomia.pdf  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Oscar. Documental de Sergio Morkin. Argentina, 2004 

Oscar Brahim al festival The Influencers  Enllaç

Pel·lícula per debatre. Minories, racisme.

Película para debatir, minorías, racismo  Enllaç

Capítol

Bartolomé, A.; Cano, E.; Compañó, P. (2011), Los blogs como instrumento para la evaluación de competencias en los entornos de prácticas. En T. Pagés (Coord.), Buenas prácticas docentes en la universidad. Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona. Barcelona: ICE/Octaedro, pp. 77-85.  Enllaç

Álvarez, A.; Méndez , R. (1995) “Cultura tecnológica y educación” en Sancho, J. M. ; Millán, L. M. (Comps.) Hoy ya es mañana. Tecnologías y educación: un diálogo necesario. Sevilla: Publicaciones M.C.E.P.   Enllaç

Article

Bartolomé, A. (2011). Comunicación y aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento. Virtualidad, Educación y Ciencia, No 2 (2). Pgs. 9-46.

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc/article/viewFile/332/331  Enllaç

Bull, G., Thompson, A., Searson, M., Garofalo, J., Park, J., Young, C., & Lee, J (2008). Connecting informal and formal learning: Experiences in the age of participatory media. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(2).

http://www.citejournal.org/vol8/iss2/editorial/article1.cfm  Enllaç

Pàgina web

Universidad de Vigo. Recopilación de enlaces: "Aplicaciones educativas de la Web 2.0"

http://webs.uvigo.es/pcuesta/enlaces/  Enllaç

Bartolomé, A. Recursos de la Web 2.0 aplicados a la Educación. 

http://www.lmi.ub.es/cursos/web20/   Enllaç

Xarxa telemàtica educativa de Catalunya.

XTEC  Enllaç

Revista Educació Social

Revista electrònica  Enllaç
Revista en paper  Enllaç

Portal de l´Educació Social

Portal de l’Educació Social  Enllaç

Mujeres en red – Zona TIC

Mujeres en red  Enllaç

Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya. 

ceesc  Enllaç

Text electrònic

Bloggers desde la cárcel.

Article on-line  Enllaç

Cibercafé para chicos de la calle.

Article on-line  Enllaç

Nuevas tecnologías y jóvenes. Locutorios.

Article on-line  Enllaç

Prensky, Marc (2001). “Digital Natives, Digital Immigrants”. MCB University Press, Vol. 9 No. 5.

Article on-line  Enllaç

Travieso, J. La.; Planella, J. (2008) La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica.UOC Papers [artícle en línea] Nº 6.UOC:

Article on-line  Enllaç

Entrevista a Manel Castells (Gener 2008) a El País.

Article on-line  Enllaç