Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Prospecció Geofísica

Codi de l'assignatura: 131020

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Alberto Casas Ponsati

Departament: Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica

crèdits: 7,5

 

 

Recomanacions

 

Haver superat prèviament l'assignatura "Geofísica" de 3er curs.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Saber planificar amb criteri geològic els diferents mètodes de prospecció geofísica
Saber aplicar les diferents mètodes i valorar el rendiment cost/benefici
Saber processar les dades geofísiques i representar gràficament els resultats
Saber interpretar els resultats obtinguts i relacionar-los amb el seu context geòlgic

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Donar a conèixer els principis teòrics dels diferents mètodes de prospecció
geofísica i les seves aplicacions en els diferents camps de l'exploració del
subsòl.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Mètode Gravimètric

3. Mètode Magnètic

4. Mètodes Elèctric i Electromagnètic

5. Mètode Sísmic

6. Mètode Radiomètric

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals sobre els fonaments i aplicacions dels diferents mètodes de prospecció geofísica
Classes pràctiques al laboratori o exercicis de tractament i interpretació de dades geofísiques per ordinador
Treball de camp sobre el funcionament de diferents instruments de prospecció geofísica
Treball dirigit (individual o en grup reduït) sobre una tècnica o aplicació concreta de prospecció geofísica

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació mitjançant prova escrita de l'aprenentage de l'alumne (50%)
Avaluació de les pràctiques de laboratori i ordinador (20%)
Avaluació de les pràctiques de camp (10%)
Avaluació d'un treball dirigit, individual o en grup reduït (20%)

 

Avaluació única

Per acollir-se a l'avaluació continuada l'alumne haurà de sol·licitar-ho al professor per escrit dins de les tres setmanes següents al inici del curs.
Exàmen teòric de l'assignatura (50%)
Exàmen de pràctiques (30%)
Avaluació d'un treball individual (20%)

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CANTOS, J. Tratado de geofísica aplicada. [3a ed.] [S.n.] DL 1987 Ciencia 3 distribución.  Enllaç

  Llibre de text antic, però és l'únic manual complet de l'assignatura en llengua castellana

DOBRIN, M.B.; SAVIT, C.H. Introduction to geophysical prospecting. 4th ed. New York [etc.] : McGraw-Hill Book, cop. 1988.  Enllaç

  És un bon manual, sobre tot els capítols corresponents al mètode sísimic

KEAREY, P.; BROOKS, M. An introduction to geophysical exploration. 2nd ed. Oxford [etc.] Blackwell Scientific 1991.  Enllaç

  És un llibre de text senzill i bastant actualitzat. Serveix fonamentalment com a material introductori per aprofundir després amb altres llibres.

MILSOM, J. Field geophysics. 2nd ed. Chichester [etc.] Wiley cop. 1996.  Enllaç

  És un llibre pràcic pel seu format

TELFORD, W.M.; GELDART, L.P.; SHERIFF, R.E. Applied geophysics. 2nd ed. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1990.  Enllaç

  Encara que antic és un llibre fonamental en molts aspectes teòrics de la matèria