Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geotècnia i Sondejos

Codi de l'assignatura: 131039

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Manuel Viladevall Sole

Departament: Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica

crèdits: 6

 

 

Recomanacions

 

El material de seguretat per les sortides i visites a obra o laboratori (casc, jaqueta reflectant, bata), així com el material propi de treball de geologia (brújula, martell, lupa.....) l'haurà de dur cada alumne quan sigui necessari, seguint la programació que apareixi en el calendari.
Pels treballs de camp que comportin fer reconeixements a zones urbanes, tot i que no hi hagi directament la presencia d'un professor en l'activitat, serà obligatori emprar la jaqueta reflectant.
L'assistència a les classes i a les pràctiques programades, és obligatòria per assolir l'aprovació de l'assignatura.


Altres recomanacions

Cal tindre en compte que aquesta assignatura pel seu caire pràctic, condueix a una aplicació de tots els coneixements geològics previs i per tant, no es pot realitzar un bon aprenentatge si no es dominen les assignatures troncals.
A més a més, implica una dedicació de l'alumne fora de les clases presencials de l'ordre de 5 vegades les hores lectives del curs.
És precis saber que per aprovar, cal fer uns treballs de curs en equip i defensar-los públicament, a més a més d'un exàmen oral si s'escolleix l'opció d'exàmen final.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Preveure el comportament del terreny enfront de les accions que s'hi facin i per tant es donaran les bases teòriques que permetin a l'alumne comprendre i realitzar la interacció Geologia-Enginyeria .

 

Referits a habilitats, destreses

−    En base als fonaments de la geotècnia i sondeigs ser capaç d'interpretar i realitzar un cas real.
−    Adaptació a les noves situacions i tècniques
−    Capacitat d'anàlisi i síntesi
−    Raonament crític

 

Referits a actituds, valors i normes

- Treball en equip
−    Capacitat d'aprendre de manera autònoma

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tema 1: Concepte de geotecnia
Tema 2: Introducció a la recerca geotècnica
Tema 3: Cartografia geotècnica
Tema4 Reconeixement del terreny
Tema 5: Assajos de Laboratori
Tema 6: Recerca de materials (pedreres)
Tema 7:Propietats dels sòls
Tema 8: Caracterització dels sòls
Tema 9: Fases d'un Sòl
Tema 10: L'aigua en el terreny
Tema 11: Compressibilitat dels sòls (L'edòmetre)
Tema 12: Resistència al tall dels sòls
Tema 13: Cimentacions (Generalitats)
Tema 14: Càrregues en cimentacions superficials i profundes
Tema 15: Càrregues en cimentacions profundes
Tema 16: Deformabilitat
Tema 17: Tensions admissibles
Tema 18 Estabilitat i tractament del Terreny (Moviments de vessants; tractament del terreny i classificació dels massissos rocallosos
Tema 19: Informes geotècnis i anàlisis de casos reals.
Tema 20: Sondatges

*   

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aprenentatge cooperatiu o conjunt de tècniques mitjançant la interacció activa amb altres alumnes com pressa de mostres, dades de camp, assatjos de laboratori, redacció d'informes o dictàmens i realització de projectes.

Lliçons magistrals utilitzades només per explicar els conceptes de l'assignatura considerats mes complexos

Entregable per l'alumne o treballs i proves avaluables a realitzar per l'alumne.


 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada:

−    Assistència a classe i sortides de camp: correspon el 20% de la nota i es obligatori la presencia, al menys, al del 85% de les classes per poder acollir-se a aquesta avaluació.
−    Treball de curs que correspon el 80% de la nota i s'entregarà al Professor a finals d'abril. Es tracta d'un treball en equip amb suport docent.

 

Avaluació única

Avaluació única: Examen final de curs que correspondrà el 100% de la nota.