Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratigrafia i Paleontologia

Codi de l'assignatura: 218615

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Alberto Saez Ruiz

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 9

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat o cursar a la vegada les assignatures "Petrologia sedimentaria", "Ampliació de petrologia" i "Cartografia".

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Entendre els conceptes de procés, fàcies, associació de fàcies i seqüència de fàcies sedimentàries.
- Entendre els conceptes d'unitat litoestratigràfica, ambient sedimentari, i canvi de fàcies.
- Conèixer les unitats cronostratigràfiques fonamentals.
- Conèixer les característiques bàsiques del registre sedimentari dels medis deposicionals més comuns.
- Entendre el procés de fossilització.
- Conèixer els grups de fòssils més habituals i la seva distribució estratigràfica i paleoambiental.

 

Referits a habilitats, destreses

1. Adquisició i anàlisi de dades
- Interpretar en termes de polaritat i direcció de flux les estructures sedimentaries.
- Interpretar els fòssils en termes d'edat i ambient de dipòsit.
- Descriure cossos sedimentaris a escala d'aflorament (geometria, estructures de depòsit, etc.).
- Mesurar i representar columnes estratigràfiques i desenvolupar criteris d'elecció de format, escala i grau de detall en funció dels objectius.
- Reconeixement de discontinuïtats i de l'organització seqüencial a diferents ordres de magnitud.
- Familiaritzar-se amb la descripció de testimonis de sondeig.
- Caracteritzar i correlacionar diagrafies elèctriques.
- Establir, correlacionar i cartografiar unitats sedimentàries i entendre les seves relacions geomètriques (trànsits verticals, canvis laterals de fàcies, geometries de dipòsit, patrons de apilament).
- Elaborar i interpretar mapes estratigràfics.

2. Anàlisi e interpretació general de les dades
- Caracteritzar a través de l'anàlisi de litofàcies i biofàcies els ambients i l'arquitectura sedimentaris.
- Integrar la informació per obtenir una aproximació bàsica de la evolució de sistemes de dipòsit a diverses escales en una conca.
- Integrar la informació per definir unitats interpretatives (cicles, seqüències de dipòsit, unitats genètiques, etc).
- Comprensió de la organització seqüencial i del rebliment sedimentari de conques des de una perspectiva de prospecció de recursos energètics i hídrics, de jaciments minerals i de gestió medioambiental.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc teòric 1: Introducció a l'Estratigrafia

1.1. Bloc teòric 2. Introducció a la Paleontologia

2. Bloc teòric 2. Introducció a la Paleontologia

3. Bloc teòric 3. Medis deposicionals continentals

4. Bloc teòric 4. Medis deposicionals marins

5. Bloc pràctic 1. Estructures sedimentàries inorgàniques

6. Bloc pràctic 2. Grups de fòssils

7. Bloc pràctic 3. Perfils estratigràfics

8. Bloc pràctic 4. Correlació estratigràfica

9. Bloc pràctic 5. Mapes estratigràfics

10. Bloc pràctic 6. Pràctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en tres tipus d'activitats presencials:
- Classes magistrals de teoria, dedicades a presentar els continguts de l'assignatura i a induir la reflexió sobre els temes tractats.
- Classes pràctiques de gabinet per desenvolupar l'aprenentatge de les principals metodologies.
- Pràctiques de camp per tal que l'alumne apliqui individualment les metodologies i utilitzi els conceptes apresos durant el curs davant d'una successió estratigràfica real.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els alumnes que no sol·licitin acollir-se a l'avaluació única seran avaluats de manera continuada al llarg del curs. Aquesta modalitat d'avaluació tindrà en compte el següent i amb les proporcions següents:
- Proves de control intermèdies: 25-35%
- Avaluació de l'activitat desenvolupada al camp: 25-35%
- Prova de síntesi (cal aprovar-la per tal què faci mitja): 35-45%

La nota mínima per cada un dels 3 apartats haurà de ser un 4 sobre 10 per tal de poder superar l'assignatura.

 

Avaluació única

L'alumne haurà de sol·licitar per escrit aquest tipus d'avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l'inici de les classes. Aquesta sol·licitud implica la renúncia a l'avaluació continuada. Els alumnes que s'acullin a aquesta opció obtindran la seva qualificació a partir de la nota resultant del treball realitzat durant el campament (que, per tant, és obligatori) i d'un únic examen final. La nota de camp valdrà un 30% i la de l'examen un 70%. La nota mínima per cada un dels 2 apartats haurà de ser un 4 sobre 10 per tal de poder superar l'assignatura.