Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cartografia Geològica

Codi de l'assignatura: 218617

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Miguel Lopez Blanco

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 6

Més informació enllaç

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat (o cursar simultàniament) les assignatures : "Petrologia", "Ampliació de Petrologia", "Expressió gràfica i Topografia", "Geodinàmica Externa", "Estratigrafia i Paleontologia", i "Dinàmica Global, Geologia Estructural i Geomorfologia".

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius d'aquesta assignatura poden resumir-se principalment en dos aspectes:
1) la iniciació a la lectura de mapes geològics i a la seva interpretació i explicació.
2) l'aprenentatge de la metodologia i de les tècniques bàsiques de treball de camp i gabinet utilitzades en la realització de mapes geològics.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber interpretar el relleu a partir d'un mapa topogràfic.
- Saber interpretar l'origen i característiques dels contactes entre unitats geològiques.
- Interpretar la orientació espacial i geometria de les superfícies representades als mapes geològics.
- Construir talls geològics a partir de mapes geològics muts i convencionals.
- Utilitzar correctament la simbologia estàndard present en mapes i talls geològics.
- Construir llegendes de mapes i talls Geològics.
- Dibuixar amb traça
- Redactar adequadament
- Esbrinar i redactar la història geològica d'una zona representada en un mapa geològic.
- Situar-se i situar contactes i afloraments sobre un mapa geològic
- Reconèixer en el paisatge i en afloraments de detall diferents unitats geològiques cartografiables

 

Referits a actituds, valors i normes

- Treballar individualment al Laboratori.
- Desenvolupar una rutina de treball constant.
- Treballar en grup (ésser responsable d'una feina a realitzar en un determinat període de temps i organitzar la feina a fer entre els companys).
- Treballar sense professor en el camp.
- Extreure la informació que és útil de la bibliografia suggerida.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pràctiques de Gabinet

2. Pràctiques de Camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L'assignatura es divideix en dos blocs diferenciats:
Pràctiques de Gabinet (4 crèdits) i Pràctiques de Camp.

Les Pràctiques de Gabinet s'organitzen en vint sessions pràctiques de dues hores en les que l'alumne ha de treballar els exercicis que li són plantejats. Per tal de fer-ho se li proporcionarà unes bases conceptuals a mode de breus introduccions teòriques a l'inici d'algunes sessions. Durant les pràctiques els professors resoldran els dubtes que vagin apareixent.

Les Pràctiques de Camp s'organitzen en un Campament intensiu de 4 dies a final de curs. El primer dia consisteix en una introducció a la cartografia geològica pràctica de camp (utilizació del mapa topogràfic, tècniques elementals de cartografia, interpretació geològica, etc). La resta de dies, els alumnes treballaran en grups reduïts amb una zona a cartografiar conjuntament. L'ultim dia es farà un examen de camp individual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació de les Pràctiques de Gabinet.
Totes les pràctiques seran recollides, i retornades a l'alumne un cop corregides. D'aquesta manera es podrà avaluar l'evolució de l'aprenentatge i els punts forts i mancances d'aquest. Al final del curs es farà un examen d'interpretació d'un mapa similar als treballats a classe.
La nota del apartat de Pràctiques de Gabinet es basarà en la qualificació d'aquest examen (90%), matisada per l'historial d'entregues de pràctiques i assistència a classe de l'alumne (10%).

Avaluació de les Pràctiques de Camp:
A més a més d'acompanyar al camp i veure el rendiment de l'alumne "in situ", al final de cada jornada es farà una sessió per grups en la que explicaran el treball fet durant el dia i els problemes trobats. El professor proposarà les feines a fer al dia següent i podrà avaluar l'evolució dels alumnes dia a dia. Al final del curs de camp es farà un examen consistent en la realització de la cartografia geològica d'una o vàries zones. Setmanes desprès de la fi del curs de camp els alumnes presentaran un treball en grup resultant del treball de camp realitzat durant el campament.
La nota del apartat de Pràctiques de Camp es basarà en la qualificació de l'examen (90-80%) i el treball en grup (10-20%).

La Nota final (tant en el cas d'avaluació única com avaluació continuada) és funció de la nota de Gabinet (65%) i la de Camp (35%). La nota mínima per cada un dels dos apartats haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10 per tal de superar l'assignatura.

 

Avaluació única

L'alumne haurà de sol·licitar per escrit aquest tipus d'avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l'inici de les classes. Aquesta sol·licitud implica la renúncia a l'avaluació continuada. Els alumnes que s'acullin a aquesta opció obtindran la seva nota de Gabinet a partir d'un únic examen final. Els alumnes que s'acullin a la avaluació única també hauran de fer obligatòriament el campament. La nota de Camp es basarà en la qualificació de l'examen (90-80%) i el treball en grup (10-20%).

La Nota final (tant en el cas d'avaluació única com avaluació continuada) és funció de la nota de Gabinet (65%) i la de Camp (35%). La nota mínima per cada un dels dos apartats haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10 per tal de superar l'assignatura.