Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geologia General

Codi de l'assignatura: 218699

Curs acadŔmic: 2007-2008

Coordinaciˇ: Pedro Francisco Santanach Prat

Departament: Departament de GeodinÓmica i GeofÝsica

crŔdits: 4,5

 

 

Recomanacions

 

╔s una assignatura de curs 0 i, per tant, no tÚ pre-requisits, ni recomanacions sobre assignatures que convÚ haver cursat.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Adquirir unes nocions bÓsiques dels conceptes (processos i resultats) fonamentals de la Geologia

 

Referits a habilitats, destreses

- Ser capaš de reconŔixer en el camp els elements representats en un mapa topogrÓfic.

- ReconŔixer els principals grups de roques.

- Comenšar a entendre el mapa geol˛gic.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Adquirir consciŔncia de la importÓncia de la observaciˇ por aproximar-se als problemes geol˛gics.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Aspectes conceptuals
- L'estructura i la dinÓmica de la Terra: la tect˛nica de plaques. Els processos geol˛gics en el marc de la tect˛nica de plaques.
- El cicle geol˛gic: relaciˇ dels processos geol˛gics amb la dinÓmica de plaques.
- Processos geol˛gics externs (erosiˇ, transport i sedimentaciˇ) i productes (roques sedimentÓries). Principis estratigrÓfics. Medis sedimentaris. La vida com a agent geol˛gic.
- Processos geol˛gics interns (deformaciˇ, metamorfisme i magmatisme) i productes (estructures tect˛niques, roques metam˛rfiques i roques Ýgnies).
- El temps geol˛gic: perÝodes geol˛gics, dataciˇ absoluta i dataciˇ relativa, velocitat dels processos geol˛gics.

2. Aspectes prÓctics:
- El relleu: mapes i talls topogrÓfics.
- El mapa geol˛gic: mapes i talls geol˛gics. Estructures geol˛giques senzilles.
- La fotografia aŔria: visualitzaciˇ d'elements del relleu.
- Les roques sedimentÓries, Ýgnies i metam˛rfiques. Els f˛ssils com a components de les roques.
- Utilitzaciˇ del mapa topogrÓfic, reconeixement de diversos materials geol˛gics i de les seves relacions geomŔtriques.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mŔtode docent plantejat per aquesta assignatura inclou activitats d'aprenentatge de tipus presencial i aut˛nom. Degut a la seva curta durada i intensitat no hi ha treballs dirigits.

Activitats presencials:

Sˇn de tres tipus:

1. Classes magistrals de teoria, per introduir els conceptes fonamentals de la Geologia

2. Classes prÓctiques de gabinet, en les que es treballen els aspectes que s'han incl˛s sota el tÝtol d'"aspectes prÓctics".

3. Sortides de camp, per reconŔixer in situ materials geol˛gics i les seves relacions.


Activitats aut˛nomes:

Estudi.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Donat el carÓcter de l'assignatura (compacta i curta durada) no hi haurÓ avaluaciˇ continuada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Donades les caracterÝtiques de l'assignatura, la prova final serÓ l'˙nic acte avaluatiu.

L'assistŔncia a les activitats de camp Ús obligat˛ria per poder ser qualificat i l'assistŔncia a un mÝnim del 90% de les classes magistrals i prÓctiques implicarÓ l'addiciˇ d'un punt a la qualificaciˇ de la prova final i l'assistŔncia a totes les activitats, la d' 1,5 punts.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANGUITA, F.; MORENO, F. Procesos geológicos externos y geología ambiental.  Madrid : Rueda, 1993  Enlla├ž

ANGUITA, F.; MORENO, F. Procesos geológicos internos. Madrid : Rueda, 1991  Enlla├ž

BARNES, C.W. Earth, time and life: an introduction to physical and historical geology. 2nd ed. New York [etc.] : Wiley, cop. 1988  Enlla├ž

BROECKER, W.S.  How to build a habitable planet. New York : Distributed by the Lamont-Doherty Geological Observatory [by] Eldigio Press, cop. 1985  Enlla├ž

BROWN, G.; HAWKESWORTH, C. ; WILSON, C.  Understanding the earth. Cambridge University Press, 1992  Enlla├ž

INGLÈS I URPINELL, M.; MARTÍ MOLIST, J.; PALAU RAMIREZ, J. Les roques : introducció a la petrologia.  Barcelona : Ketres, 1986  Enlla├ž

MATTAUER, M. Monts et merveilles : beautés et richesses de la géologie. Paris : Hermann cop., 1989  Enlla├ž

  Per anar llegint... durant la carrera

NISBET, E.G. Living earth : a short history of life and its home. Chapman and Hall, 1991  Enlla├ž

Plate tectonics: a revolution in the Earth sciences :[the Science Foundation Course Team]. Milton Keynes: Open University,1988  Enlla├ž

SKINNER, B.J.; PORTER, S.C. The dynamic earth: an introduction to physical geology. 3th ed. New York [etc.] : Wiley cop. 1995  Enlla├ž

TARBUCK, E.J.; LUTGENS, F.K. Ciencias de la tierra : una introducción a la geología física. 6a ed. Madrid : Prentice Hall, cop. 2000  Enlla├ž

UDIAS, A. (coord.).  La Tierra : estructura y dinámica.  2a ed.  Barcelona : Prensa Científica, 1988  Enlla├ž

VAN ANDEL, T.H. : New views on an old planet : a history of global change. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1994  Enlla├ž

WESTBROEK, P.: Life as a Geological Force : dynamics of the earth. New York : Norton, 1991 
  Enlla├ž

  Per anar llegint... durant la carrera

Trad. catalana: La vida com a forša geol˛gica : dinÓmica de la terra. Barcelona: Proa, 1998   Enlla├ž

YATES, C.St.J. : Earth Sciences. London : Phoenix ELT, 1988

  Per aprendre anglŔs geol˛gic

PÓgina web

http://dir.yahoo.com/Science/Earth_Sciences/Geology_and_Geophysics/

http://dir.yahoo.com/Science/Earth_Sciences/Geology_and_Geophysics/  Enlla├ž

http://www-geology.ucdavis.edu

  Enllašos sobre CiŔncies de la Terra

http://www-geology.ucdavis.edu  Enlla├ž

http://personal.cmich.edu/~franclm/homepage.htm

  Enllašos sobre CiŔncies de la Terra:

http://personal.cmich.edu/~franclm/homepage.htm  Enlla├ž

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePD?curs=2007&codiGiga=218699&idioma=CAT&recurs=publicacio  Enlla├ž

  Recursos geol˛gics a la biblioteca de la UB:

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

  Tect˛nica de plaques

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html  Enlla├ž

http://tgl.geology.muohio.edu/gbook/IQG.html

  Geomorfologia iteractiva

http://tgl.geology.muohio.edu/gbook/IQG.html  Enlla├ž

http://www.usgs.gov/publications/text/dynamic.html  Enlla├ž