Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dinàmica Sedimentària Marina

Codi de l'assignatura: 218716

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Jordi Serra Raventos

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 4,5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Els aspectes metodològics i tècnics seran tractats en funció dels temes i de l'alumnat, sense deixar de donar un major paper als temes aplicats al litoral (costes) i aspectes concrets de l' "offshore"(plataforma interna i marge continental si s'escau), amb la seva metodologia pròpia, principalment geofísica. Al llarg del curs s'introduiran casos pràctics, actuals o recents, amb els que els alumnes hauran de fer un treball o participar activament en algun dels estudis en curs. Com a exemple pràctic i de camp, es tractarà un dels temes actuals amb més incidència social: el delta de l'Ebre, o d'altres si fa el cas.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assignatura orientada a donar un coneixement del medi marí en el seu conjunt, i més concretament en els processos sedimentaris que hi tenen lloc, enfocada amb una perspectiva aplicada a complementar l'enginyeria del litoral i dels medis submergits.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció i metodologia

2. El litoral. Gestió

3. Plataformes continentals, El Talus continental, Geoquímica i sedimentacio marina, Aplicacions i casos.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

la corresponent a eines de treball en oceanografia i sedimentologia marina, tant de tipus geofísic com de dinàmica marina

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els alumnes que no sol·licitin acollir-se a l'avaluació única seran avaluats de manera continuada al llarg del curs. Aquesta modalitat d'avaluació tindrà en compte el següent i amb les proporcions següents:
- Participació i seguiment del curs teòric i pràctic 30 %        
- Avaluació de l'activitat desenvolupada al camp 30 %
- Trebal monogràfic personal 40 %

 

Avaluació única

L'alumne haurà de sol·licitar per escrit aquest tipus d'avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l'inici de les classes. Aquesta sol·licitud implica la renúncia a l'avaluació continuada. Els alumnes que s'acullin a aquesta opció obtindran la seva qualificació a partir de la nota resultant del treball realitzat durant la sortida de camp (que, per tant, és obligatoria) i d'un únic examen final. La nota de camp valdrà un 20% i la de l'examen un 80%. La nota mínima per cada un dels 2 apartats haurà de ser un 4 sobre 10 per tal de poder superar l'assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLONDEL, P.; MURTON, B.J. Handbook of seafloor sonar imagery. Chichester ; New York : Wiley published in association with Praxis Pub., 1997.  Enllaç

Case studies in oceanography and marine affairs. Oxford [etc.] : Pergamon Press in association with the Open University, 1991.  Enllaç

HAILWOOD, E.A.; KIDD, R.B. (eds.) Marine geological surveying and sampling. Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic, cop. 1990.  Enllaç

McQUILLIN, R.; ARDUS, D.A. Exploring the geology of shelf seas. London : Graham & Trotman, 1977.  Enllaç

The Ocean basins: their structure and evolution. Oxford [etc.] : Pergamon Press in association with the Open University, 1989.  Enllaç

Ocean chemistry and deep-sea sediments. Oxford [etc.] : Pergamon Press : in association with the Open University, 1989.  Enllaç

Ocean circulation. Oxford [etc.] : Pergamon Press in association with the Open University, 1989.  Enllaç

PYE, K. (ed.) Sediment transport and depositional processes. Blackwell Scientific Publications, 1994.  Enllaç

Seawater: its composition, properties and behaviour. Oxford [etc.] : Pergamon Press in association with the Open University, 1989.  Enllaç

SEIBOLD, E.; BERGER, W.H. The Sea Floor: An Introduction to Marine Geology.  3rd ed. Berlin [etc.] : Springer, cop. 1996.  Enllaç

Shore Protection Manual. 4th ed.  Vickburg (Miss.) : Dept. of the Army, Coastal Engineering Research Center, 1984.


  Enllaç

SUMMERHAYES, C.P.; THORPE, S.A. (eds.) Oceanography: an illustrated guide.  London : Manson, cop. 1996.  Enllaç

VAN DER VELDEN, E.T.J.M. Coastal engineering. Delft : Technische Universiteit, 1989.

Waves, tides, and shallow-water processes. Oxford [etc.] : Pergamon Press in association with the Open University, 1989.  Enllaç

Text electrònic

EUROSION Living with coastal erosion in Europe: Sediment and space for sustainability [en línia]. 2004 [Consulta: 19 febrer 2008]. Disponible a: <http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html>.  Enllaç