Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geologia de la Península Ibèrica

Codi de l'assignatura: 218723

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Pedro Busquets Buezo

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 6

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectiu general
Assolir una visió general dels trets geològics fonamentals de la península Ibèrica.
Objectius referits a coneixements
Conèixer la evolució tectònica i sedimentària de la península Ibèrica en el marc de la tectònica global de la Mediterrània occidental i l'Atlàntic oriental.
Coneixement dels mètodes i tècniques que calen per avançar en l'establiment de la història geològica de la península Ibèrica seguint el bloc que s'especifica en el temari.
En aquests darrers aspectes es fa palesa la evidència que la Geologia Històrica i la Geologia de la península Ibèrica es complementen.
Objectius referits a habilitats
Utilitzant les eines de la Geologia Històrica, dessenvolupar la capacitat de recollir la informació geològica disponible en una regió - la península Ibèrica -i elaborar una síntesi històrica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introduccio

2. El Cicle Varisc

3. El Cicle Varisc-Rama Nord del Massís Ibèric

4. El Cicle Varics- Rama Sud del Massis Ibèric

5. El trànsit del Cicel Varisc al Cicle Alpí

6. El Cicle Alpí

7. Síntesi final

8. Pràctiques de camp