Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cronobiologia

Codi de l'assignatura: 243052

Curs acadèmic: 2007-2008

Coordinació: Trinitat Cambras Riu

Departament: Departament de Fisiologia

Crèdits: 6

 

 

Recomanacions

 

Tot i que no hi ha cap impediment per cursar l'assignatura, es recomana haver cursat les assignatures d'Anatomia i Fisiologia Humanes i Fisiopatologia.


Altres recomanacions

Tenir un coneixement d'anglès a nivell de lectura.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Després d'haver cursat i aprovat l'assignatura, l'alumnat ha d'haver assolit coneixements sobre:
- La terminologia bàsica en el camp de la cronobiologia.
- El mecanisme general del funcionament del sistema circadiari.
- Les bases anatòmiques i fisiològiques del sistema circadiari.
- Les causes i repercussions de les alteracions dels ritmes circadiaris en la salut i la malaltia
- L'anàlisi i la interpretació de patrons rítmics.
- L'efecte dels ritmes biològics en l'acció dels medicaments.
- Les aplicacions de la cronobiologia en les ciències de la salut.

 

Referits a habilitats, destreses

La formació adquirida ha de contribuir al fet que l'alumnat sigui capaç de:
- Treballar en grup i assumir responsabilitats.
- Interpretar un text científic en el camp de la cronobiologia i de manera general en el camp de la fisiologia.
- Buscar i sintetitzar informació per tal d'actualitzar i completar els coneixements de cronobiologia.
- Mostrar esperit crític i interès per la formació continuada.
- Reconèixer els problemes deguts a les alteracions de la ritmicitat circadiària dels individus.
- Prendre consciència de la responsabilitat del farmacèutic com a professional sanitari.

 

 

Blocs temàtics

 

Programa de classes teòriques

1 Introducció a la cronobiologia. Influència del temps en els éssers vius. Ritmes a la naturalesa. Concepte de ritmes biològics. Origen dels ritmes biològics. Breu història de la cronobiologia

2 Classificació dels ritmes biològics. Ritmes endògens i exògens. Ritmes circadiaris, ultradiaris i infradiaris. Paràmetres i característiques dels ritmes

3 Mètodes de representació gràfica per a l'estudi dels ritmes: cronogrames, plexogrames, double-plot. Formes d'ona

4 Caràcter endogen dels ritmes biològics. Ritmes en curs lliure. Període endogen (tau). Concepte de pacemaker

5 Concepte d'encarrilament i de sincronització. Mecanismes d'encarrilament. Corbes de resposta de fases (CRF). Càlcul de la CRF. Relació entre la CRF i el tau. Marges d'encarrilament. Principals sincronitzadors o zeitgebers

6 Modificacions exògenes dels ritmes. Coordinació relativa. Masking. Postefectes. Influències de la llum i del fotoperíode. Regles d'Aschoff. Splitting

7 Bases fisiològiques i anatòmiques del sistema circadiari en animals superiors. Nuclis supraquiasmàtics (NSQ). Estructura i morfologia dels NSQ en humans i en la rata. Eferències i aferències. Fisiologia dels NSQ

8 Glàndula pineal. Regulació de la secreció de melatonina. Efecte del fotoperíode.

9 Ontogènia dels ritmes circadiaris. Desenvolupament del sistema circadiari. Influències ambientals en l'aparició dels ritmes. Influències maternes. Influència de l'edat

10 Mètodes d'anàlisi. Mitjana mòbil i autoregressió. Mètodes d'anàlisi en el domini de la freqüència. Mètode del Cosinor. Anàlisi de Fourier. Periodogrames

11 Ritmes en humans. Estudis en rutina constant i aïllament. Ordre temporal intern. Mapes de fases. Ritme de son-vigília. Bases fisiològiques del son

12 Alteracions dels ritmes circadiaris en l'ésser humà: alteracions del son. Síndrome del trastorn d'horari (jet-lag). Canvis d'horari en torns de treball. Alteracions endògenes dels ritmes. Ritmes en persones cegues. Depressions estacionals. Cronoteràpia

13 Ritmes de les patologies. Cronopatologia de l'asma, del càncer i de malalties cardiovasculars

14 Aplicacions de la cronobiologia en clínica. Ritmes en anàlisis clíniques. Anàlisi rítmic del registre de pressió arterial. Els ritmes com a element de diagnòstic

15 Cronofarmacologia i cronotoxicologia. Ritmes en l'absorció i eliminació de fàrmacs. Pautes d'administració

16 Estudis teòrics i simulació del sistema circadiari. Modelització del sistema circadiari. Cicles límit. Models basats en un, dos i diversos oscil·ladors

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La docència de l'assignatura es basa en un component teòric d'adquisició de coneixements i d'un component pràctic d'adquisició d'habilitats per a l'anàlisi de ritmes, utilitzant, per a aquesta finalitat, diversos programes d'ordinador.

La metodologia docent de l'assignatura consistirà en exposicions de temes teòrics a través de classes magistrals, en seminaris de discussió i en classes pràctiques encaminades a la comprensió del funcionament del sistema circadiari, al disseny de treballs experimentals, i a la recollida i l'anàlisi de dades. Durant el curs els alumnes faran un treball escrit i/o una presentació oral sobre algun aspecte aplicat de la cronobiologia en les ciències de la salut.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L'assignatura es tractarà com un tot i l'avaluació inclourà els coneixements teòrics, les classes pràctiques i la valoració del treball escrit.

L'avaluació consistirà en un examen al final de curs amb 60 preguntes de tipus veritat o fals per avaluar els coneixements teòrics, on el criteri d'avaluació serà donar 1 punt positiu a les respostes correctes, 1 punt negatiu a les incorrectes i 0 punts a les preguntes no contestades. La valoració total d'aquesta part valdrà el 60% de la nota final. L'examen inclourà, a més, dues preguntes curtes de raonament, similars als exercicis que s'hauran realitzat durant el curs, què valdran cada una un 10% de la nota. El treball escrit valdrà un 10% i i les classes pràctiques un altre 10% de la nota final. L'assignatura se superarà amb un 5 sobre 10. A més es valorarà l'assistència i participació a les classes teòriques que pot suposar fins a 1 punt més de la nota final, sempre que s'hagi assolit un 5 en l'avaluació global.