Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos Energètics

Codi de l'assignatura: 131021

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Alberto Saez Ruiz

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 6

 

 

Recomanacions

 

És convenient haver cursat o estar cursant les assignatures de primer cicle relacionades amb la matèria: Petrologia Sedimentària, Paleontologia, Estratigrafia, Geodinàmica Interna, Geoquímica i Geofísica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general d’aquesta assignatura és introduir l’alumnat en el món de la geologia dels recursos, amb especial èmfasi en el de la indústria petroliera i del carbó.
- Conèixer els tipus i les característiques dels principals hidrocarburs fòssils.
- Conèixer quins són els requisits necessaris que han de donar-se en una conca sedimentària perquè pugui contenir una acumulació explotable d’hidrocarburs.
- Conèixer els diferents tipus de trampes d’hidrocarburs i la seva relació amb els contextos tectònics i sedimentaris.
- Conèixer quines són les característiques que han de donar-se en una conca sedimentària perquè es produeixi una acumulació explotable de carbó.

 

Referits a habilitats, destreses

- Capacitar l’alumnat en la utilització dels mètodes, els procediments i les eines de treball més usuals en l’estudi del subsòl amb aplicació tant a la indústria petroliera com a la mineria del carbó.
- Desenvolupar en l’alumnat la capacitat per fer un informe tècnic sobre una conca productora a partir de dades bibliogràfiques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc teòric 1. Introducció

2. Bloc teòric 2. Conques sedimentàries i recursos energètics

3. Bloc teòric 3. Els mètodes i les tècniques de prospecció

4. Bloc teòric 4. Origen biològic del carbó i del petroli

5. Bloc teòric 5. Propietats físiques i químiques del carbó i dels hidrocarburs naturals

6. Bloc teòric 6. Maduració de la matèria orgànica. Generació del carbó, roques bituminoses, petroli i gas

7. Bloc teòric 7. Migració d'hidrocarburs

8. Bloc teòric 8. La roca magatzem

9. Bloc teòric 9. Les roques de segellat i les trampes d'hidrocarburs

10. Bloc teòric 10. Conques de carbó i de petroli. Avaluació del seu potencial

11. Bloc pràctic 1. Els mètodes geofísics d'exploració. Aplicació de la sísmica de reflexió a l'anàlisi de trampes estructurals i estratigràfiques

12. Bloc pràctic 2. Exemples de pautes d'exploració d'hidrocarburs i carbons

13. Bloc pràctic 3. Generació de dipòsits de carbó, roques mare d'hidrocarburs i roques magatzem en diferents contextos sedimentaris

14. Bloc pràctic 4. Estudi de camps de petroli i/o jaciments de carbó seleccionats

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en tres tipus d'activitats presencials:
- Classes magistrals de teoria, dedicades a presentar els continguts de l'assignatura i a induir la reflexió sobre els temes tractats.
- Classes pràctiques de gabinet per desenvolupar l'aprenentatge de les principals metodologies.
- Pràctiques de camp perquè l'alumnat apliqui individualment les metodologies i utilitzi els conceptes apresos durant el curs davant d'una successió estratigràfica real.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tots els alumnes que no sol·licitin acollir-se a l’avaluació única seran avaluats de manera continuada al llarg del curs. Aquesta modalitat d’avaluació tindrà en compte el següent i amb les proporcions següents:
- Proves de control intermèdies: 25-30 %.
- Avaluació de l’activitat desenvolupada al camp: 25-30 %.
- Prova de síntesi (cal aprovar-la perquè faci mitjana): 25-30 %.

 

Avaluació única

L’alumne haurà de sol·licitar per escrit aquest tipus d’avaluació abans del transcurs de tres setmanes des de l’inici de les classes. Aquesta sol·licitud implica la renúncia a l’avaluació continuada. Els alumnes que s’acullin a aquesta opció obtindran la seva qualificació a partir de la nota resultant del treball dut a terme durant el campament (que, per tant, és obligatori) i d’un únic examen final. La nota de camp valdrà un 30 % i la de l’examen un 70 %.