Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geologia Histņrica

Codi de l'assignatura: 131023

Curs acadčmic: 2010-2011

Coordinació: Luis Cabrera Perez

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geocičncies Marines

crčdits: 4,5

 

 

Recomanacions

 

Haver aprovat la major part possible de les assignatures troncals i obligatòries fonamentals dels tres primers cursos de la llicenciatura (Estratigrafia, Paleontologia, Geodinàmica Interna i Externa, Geologia Estructural, Mineralogia, Petrologia, etc.) i estar matriculat simultàniament de Geologia de la Península Ibèrica.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Com a objectiu general, comprensió del significat i la dimensió del temps geològic i la integració dels coneixements adquirits a diverses assignatures del grau en el marc evolutiu de la Terra.

- Coneixement dels mètodes i les tècniques que calen per avançar en l’establiment de la història de la Terra a partir del registre geològic, especificats en el bloc temàtic II.

- L’escala estratigràfica estàndard. Línies generals del registre geològic i de la història de la Terra a través del temps geològic. Mètodes i tècniques de l’anàlisi paleogeogràfic i paleoclimàtic. Factors de control i possibles causes dels grans canvis històrics a la Terra.

 

Referits a habilitats, destreses

- Capacitat de recollir la informació geològica disponible en una regió o un segment temporal del registre geològic i elaborar una síntesi històrica.

 

 

Blocs temątics

 

1. Bloc teoria I. Introducció

2. Bloc teoria II. Perspectiva histņrica dels registres estratigrąfics

3. Bloc teoria III. Subdivisió temporal de la histņria de la Terra

4. Bloc teorķa IV. Histņria de la Terra. Evolució-interacció dels subsistemes terrestres

5. Bloc prąctic. Prąctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent es basa en tres tipus d’activitats presencials:

- Classes magistrals de teoria, dedicades a presentar els continguts de l’assignatura i a induir a la reflexió sobre els temes tractats.

- Conferències introductòries de les observacions a fer en el campament.

- Campament en el qual es fa un itinerari amb diferents parades d’estudi. En cadascuna, després d’una introducció del professor, es dóna temps a l’alumnat per dur a terme treball personal, o en grup, supervisat, per tal de: 1) reconèixer els materials i la seva estructura; 2) identificar i descriure els diferents tipus de roques sedimentàries a l’aflorament i el seu possible contingut paleontològic; 3) fer esquemes i talls geològics. Finalitzat el temps de treball personal, es duu a terme un comentari general a tot el grup, dirigit pel professor i adreçat a remarcar els aspectes relatius a la paleogeografia i la paleoclimatologia en què es van formar els materials estudiats.

A més d’aquestes activitats, l’alumnat ha de:
- confeccionar una llibreta de camp amb les dades del campament, en la qual recollirà el treball personal fet en cadascuna de les parades;
- completar un qüestionari per a cadascuna de les parades sobre els aspectes tractats al campament.

Tant la llibreta com els qüestionaris de camp s’utilitzen com a eines d’assimilació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Teoria (70 % de la nota final)
Dues proves escrites sobre els continguts teòrics de l’assignatura. La primera es farà un cop finalitzat el tema 9 del bloc temàtic III i suposarà un 50 % de la nota teòrica. La segona prova suposarà l’altre 50 % de la nota de teoria i es farà un cop acabades les classes.

- Pràctiques del campament (30 % de la nota final)
Examen dels continguts i les observacions del campament que es farà 30 dies després de la tornada.

La nota mínima de cada part per poder fer mitjana és de 4 punts.
És obligatori per a tots els estudiants assistir al campament o desenvolupar una activitat assimilada (treball de curs).

 

Avaluació śnica

Aquells estudiants que ho vulguin podran optar per ser avaluats amb una prova final i única sempre que ho sol·licitin per escrit en el termini de tres setmanes després d’iniciar les classes.

El pes de cada part (la teòrica i la pràctica del campament) en la nota final serà el mateix que en el cas de l’avaluació continuada: 70 % per a la teoria i 30 % per a la pràctica.

En el cas d'avaluació única també és obligatori assistir al campament o desenvolupar una activitat assimilada (treball de curs). 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANGUITA VIRELLA, F. Origen e historia de la tierra. Madrid : Rueda, 1988.  EnllaƧ

BOULIN, J. Méthodes de la stratigraphie et géologie historique. Paris Barcelone [etc.] : Masson, 1977.  EnllaƧ

COHEE, G.V., GLAESNER, M.F., HEDBERG, H. (eds.) Contributions to the Geologic Time Scale papers given at the Geological Time Scale Symposium 106.6, 25th International Geological Congress, Sydney, Australia, August 1976 . [3rd print.] Tulsa, OKla. : American Association of Petroleum Geologists, 1978.  EnllaƧ

EICHER, D.L. El tiempo geológico. Barcelona : Omega, 1973.  EnllaƧ

EICHER, D.L.; McALESTER, A.L. History of the earth. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc., 1980.  EnllaƧ

FRAKES, L.A. Climates throughout geologic time. Amsterdam [etc.] : Elsevier Scientific ; New York : distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier/North-Holland, 1980.  EnllaƧ

ed. 1979  EnllaƧ

FRAKES, L.A.; FRANCIS, J.E.; SYKTUS, J.I. Climate modes of the phanerozoic: the history of the earth's climate over the past 600 million years. Cambridge : Cambridge University Press, 1992.  EnllaƧ

HARLAND, W.B., [et al.]. A geologic time scale 1989. Cambridge : Cambridge University Press, 1990.  EnllaƧ

OWEN, H.G. Atlas of continental displacement 200 million years to the present. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1983.  EnllaƧ

POMEROL, C. Ère cénozoïque: Tertiaire et Quaternaire. Paris : Doin, 1973.  EnllaƧ

POMEROL, C. Ère mésozoïque. Paris : Doin, 1975.  EnllaƧ

POMEROL, C.; BABIN, C. Précambrien, ère paléozoïque. Paris : Doin, 1977.  EnllaƧ

REGUANT SERRA, S. Geologia històrica. Barcelona : Ketres, 1986  EnllaƧ

REGUANT SERRA, S. Historia de la tierra y de la vida. Barcelona: Ariel, 2005.  EnllaƧ

ROGERS, J.J.W. A history of the earth. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1993.  EnllaƧ

VAN ANDEL, T.H. New views on an old planet a history of global change. Cambridge : Cambridge University Press, 1994.  EnllaƧ

WINDLEY, B.F. The evolving continents. Chichester : Wiley, 1995.  EnllaƧ

WYLLIE, P.J. The way the earth work an introduction to the new global geology and its revolutionary development. New York : John Wiley & Sons, 1976.  EnllaƧ

Article

GRADSTEIN, F.M.; OGG, J.A. "Phanerozoic time scale" dins Episodes. vol. 19, núm. 1-2, 1996, pàgs. 3-5.  EnllaƧ