Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Geologia de la Península Ibèrica

Codi de l'assignatura: 131024

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Pedro Busquets Buezo

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 4,5

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Assolir una visió general dels trets geològics fonamentals de la península Ibèrica, com a objectiu general.
- Conèixer l'evolució tectònica i sedimentària de la península Ibèrica en el marc de la tectònica global de la Mediterrània occidental i l’Atlàntic oriental.
- Conèixer els mètodes i les tècniques que calen per avançar en l’establiment de la història geològica de la península Ibèrica seguint el bloc que s’especifica en el temari.

En aquests darrers aspectes es fa palesa l'evidència que la geologia històrica i la geologia de la península Ibèrica es complementen.

Objectius referits a habilitats:
Utilitzant les eines de la geologia històrica, desenvolupar la capacitat de recollir la informació geològica disponible en una regió -la península Ibèrica- i elaborar una síntesi històrica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Teoria introducció

2. El cicle varisc-introducció

3. El cicle varisc-branca nord del massís Ibèric

4. El cicle varisc-branca sud del massís Ibèric

5. El trànsit al cicle alpí

6. El cicle alpí

7. Síntesi final

8. Pràctiques de camp

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

A més d’aquestes activitats, l’alumnat ha de:
- confeccionar una llibreta de camp amb les dades del campament, en la qual recollirà el treball personal fet en cadascuna de les parades;
- completar un qüestionari per a cadascuna de les parades sobre els aspectes tractats al campament.

Tant la llibreta com els qüestionaris de camp s’utilitzen com a eines d’assimilació i en l'avaluació d’aquesta part de l’assignatura.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El 60 % de la nota final es basa en els coneixements teòrics i el 40 % en els adquirits durant la sortida de pràctiques.

- Dues proves escrites sobre els continguts teòrics de l’assignatura. La primera es farà un cop finalitzat el tema 8, i suposarà un 50 % de la nota teòrica. La segona prova suposarà l’altre 50 % de la nota de teoria i es farà un cop acabades les classes.

Pràctiques del campament (40 % de la nota final)
- Examen dels continguts i les observacions del campament, que es farà la setmana següent de la tornada.

La nota mínima de cada part per poder fer mitjana és de 4 punts sobre 10.
Cal fer obligatòriament la sortida o activitat assimilada (treball de curs).

 

Avaluació única

Aquells estudiants que ho vulguin podran optar per ser avaluats amb un examen final i únic sempre que ho sol·licitin per escrit en el termini de tres setmanes després d’iniciar les classes. Aquest examen inclourà tant els continguts teòrics com els adquirits durant el campament.

Cal fer obligatòriament la sortida o activitat assimilada (treball de curs).