Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Monografia d'una Unitat Regional

Codi de l'assignatura: 131025

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Josep Antoni Muñoz De La Fuente

Departament: Departament de Geodinàmica i Geofísica

crèdits: 4,5

 

 

Recomanacions

 

Es recomana que, prèviament a la matriculació en aquesta assignatura, l’alumnat hagi completat satisfactòriament les assignatures Campament Multidisciplinari, Cartografia Geològica, Geodinàmica Interna, Geodinàmica Externa, Paleontologia, Petrologia Sedimentària, Ígnia i Metamòrfica i Estratigrafia de l’ensenyament de Geologia.


Altres recomanacions

Per aprofitar al màxim l’assignatura cal que l’alumnat disposi dels coneixements i les habilitats bàsiques per moure’s per la muntanya, que es poden obtenir amb el curs de Coneixements bàsics i seguretat en muntanya que ofereix la Facultat de Geologia de la UB.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu fonamental és que l’alumnat relacioni conjuntament i integri els coneixements adquirits en les diferents matèries de l’ensenyament de Geologia. L’alumnat ha d’aplicar aquests coneixements a partir d’un treball personal sobre el terreny convenientment dirigit per entendre una unitat regional des d’una perspectiva geològica global.

 

Referits a habilitats, destreses

- Fomentar un treball multidisciplinari i en grup.
- Consolidar el treball metodològic al camp.
- Saber adquirir, recopilar, avaluar i discutir informació procedent de fonts molt diverses per entendre l’evolució geològica d’una unitat geològica regional.
- Fomentar un treball de síntesi amb el fil conductor de conèixer i deduir a partir d’un treball personal l'evolució geològica d'una unitat de dimensions regionals.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Desenvolupar un cert esperit crític en relació amb els mètodes de treball i la informació disponible.
- Autoavaluar i reconèixer la necessitat de dur a terme una millora personal continuada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L'assignatura s'estructura en tres grups que tracten diverses unitats geològiques amb diferents problemàtiques, amb l'objectiu d'oferir a l'estudiant una màxima varietat de contextos geològics. L'alumne serà assignat a un dels grups en funció de les assignatures cursades durant la llicenciatura, tot considerant les seves preferències.

Un grup tractarà sobre l'anàlisi de la part externa d'una serralada emfatitzant les relacions entre el desenvolupament de l'orògen i la conca d'avant-país associada. Lligam entre els processos tectònics i els processos superficials que determinen l'erosió, dispersió i sedimentació de materials en una conca d'avant-país. Aquest grup se centrarà preferencialment al vessant meridional del Pirineu central.

Un altre grup abordarà el tall sencer d'un orògen des de les seves parts externes a les internes. Es tractaran les relacions entre les unitats més externes i els sediments sinorogènics i l'estructura de les unitats més internes que incorporen materials del sòcol afectats pe

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

És una assignatura exclusivament de camp en què, durant nou dies, els estudiants treballen a fons diferents aspectes d’una unitat geològica.

El treball s’estructura col·lectivament o en petits grups per abordar temàtiques diferents o resoldre els problemes que es plantegen diàriament.

Com a complement de les dades obtingudes personalment, l’alumnat disposa de bibliografia seleccionada de l’àrea, així com mostres de mà i imatges microscòpiques de les principals litologies i fòssils presents a la zona de treball.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Aquesta assignatura només s’avaluarà d’una manera continuada segons els elements següents:

1) exercicis i treballs que l’alumnat farà durant la sortida de camp (20 %);

2) la llibreta de camp que els estudiants hauran d’entregar, al final de la sortida de camp, amb les anotacions, els dibuixos i els esquemes fets durant les jornades de treball (30 %).

3) examen final (50 %).

En cas de suspendre, a la segona convocatòria l’estudiant haurà de superar un examen final sobre els continguts subministrats durant la sortida de camp (valor de 50 %) i haurà d’entregar un treball sobre un tema a escollir entre una llista de propostes, sempre referits a la unitat regional del grup en el qual l’estudiant hagi participat (valor de 50 %).