Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Micropaleontologia i Paleobotànica

Codi de l'assignatura: 131046

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Carles Martin Closas

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 9

Més informació enllaç

 

 

Recomanacions

 

Coneixements generals de paleontologia, geologia i biologia.

Assignatures optatives afins:
- Sedimentologia de Roques Carbonàtiques i Evaporítiques
- Sedimentologia de Roques Detrítiques
- Paleozoologia.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- En finalitzar el curs, l’alumnat coneix els grans trets de la morfologia, l’evolució, la paleoecologia i l’interès biostratigràfic dels principals grups de microfòssils, algues i vegetals fòssils.

 

Referits a habilitats, destreses

- En finalitzar el curs, l’alumnat sap reconèixer els principals grups de microfòssils, d’algues i de plantes fòssils de visu, en microscopi, lupa binocular i lupa de camp.

 

- L’alumnat sap obtenir i comunicar informació biostratigràfica, tafonòmica i paleoecològica a partir d’observacions fetes al camp sobre microfòssils i vegetals fòssils.

 

- L’alumnat sap deduir una estructura tridimensional microscòpica a partir de l’observació d’estructures bidimensionals en làmina prima.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Micropaleontologia

1.1. Introducció a la micropaleontologia. Principals grups de microfòssils. Tècniques d’estudi i aplicacions

1.2. Els foraminífers. Característiques biològiques. Composició, morfologia i arquitectura de l'esquelet. Macroforaminífers. Ecologia i paleoecologia. Evolució

1.3. Foraminífers aglutinats. Formes simples uniloculars i pluriloculars. Formes complexes: tipus d’exosquelet i endosquelet. Morfologia i paleoecologia dels principals grups. Els orbitolínids

1.4. Foraminífers microgranulars. Elements esquelètics de les formes complexes. Els fusulínids

1.5. Foraminífers aporcellanats. Formes simples no septades i septades. Formes complexes amb endosquelet: miliòlids trematoporats, sorítids i alveolínids

1.6. Foraminífers lamel·lars perforats (I). Formes simples d’hàbitat bentònic. Formes planctòniques

1.7. Foraminífers lamel·lars perforats (II). Formes complexes amb sistema de canals: rotàlids i nummulítids. Formes complexes sense sistema de canals: orbitoidids, ortofragmínids i lepidociclínids

1.8. Distribució paleoambiental i paleogeogràfica dels macroforaminífers. Biostratigrafia i cronobiostratigrafia amb macroforaminífers i foraminífers planctònics

2. Paleobotànica

2.1. Les algues calcàries. Morfologia macroscòpica, en lupa binocular i làmina prima de fòssils calcaris de cianobacteris, rodòfits, cloròfits i caròfits. Aplicacions paleoecològiques i biostratigràfiques

2.2. La flora del Paleofític. Origen i evolució de les plantes vasculars entre el Silurià i el Permià. Morfologia i paleoecologia dels licòfits, esfenòfits, filicòfits i fanerògames primitives. Paleoecologia dels pantans del Carbonífer superior

2.3. La flora del Mesofític. Origen i evolució de les plantes amb llavor entre el Permià i el Cretaci inferior. Morfologia i paleoecologia de cicadals, cicadeoidals, coníferes i angiospermes primitives

2.4. La flora del Cenofític. Origen i evolució de les plantes amb flor del Cretaci superior a l’actualitat. Morfologia i interès paleoecològic dels grups amb més registre fòssil

2.5. Palinologia del Quaternari. Característiques morfològiques dels principals pol·lens quaternaris al microscopi òptic. Interpretació de diagrames pol·línics i caracterització florística de les oscil·lacions climàtiques del Quaternari

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. El curs s’estructura en classes teoricopràctiques en les quals es fa una introducció teòrica a cada grup sistemàtic, seguida d’unes pràctiques de laboratori sobre el grup. Els exercicis que faran els estudiants de manera autònoma es corregiran al final de cada tema.
2. En les pràctiques de camp (cinc dies) l’alumnat treballa de manera dirigida la biostratigrafia i la paleoecologia de microfòssils i vegetals fòssils, en sèries estratigràfiques seleccionades.
3. L’alumnat farà durant el semestre un informe sobre un dels temes de la sortida.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

1. Exercicis: 20 %; 2 punts. Lliurament al final de cada tema.
3. Treball dirigit: 25 %: 2,5 punts. Lliurament al final del semestre.
4. Examen final teoricopràctic: 55 %; 5,5 punts.

 

Avaluació única

1. Examen teòric: 40 %; 4 punts.
2. Examen pràctic: 60 %; 6 punts.

Caldrà sol·licitar l’avaluació única dins d’un període de tres setmanes després de l’inici de les classes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAUS E.; SERRA-KIEL J. Macroforaminífers: estructura, paleoecologia i biostratigrafia. Barcelona : Generalitat de Catalunya. Servei Geològic de Catalunya, 1992.  Enllaç

DEBENAY, J.P.; PAWLOWSKI, J.; DECROUEZ, D. Les Foraminifères actuels. Paris : Masson, cop. 1996.  Enllaç

HOEK, C. VAN DEN; MANN, D.G.; JAHNS, H.M. Algae: an introduction to phycology. Cambridge [etc] : Cambridge University Press, 1995.  Enllaç

JANSONIUS, J.; MCGREGOR, D.C. (eds.) Palynology: principles and applications. College Station [Tex.] : American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation, cop. 1996.  Enllaç

LIPPS, J.H. (ed.) Fossil prokaryotes and protists. Boston : Blackwell Scientific, cop. 1993  Enllaç

LOEBLICH, A.R.; TAPPAN, H. Foraminiferal genera and their classification. New York [N.Y.] : Van Nostrand Reinhold, cop. 1988.  Enllaç

MOLINA, E. (ed.) Micropaleontología. 2a ed. Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004.  Enllaç

RIDING, R. (ed.) Calcareous algae and stromatolites. Berlin [etc.] : Springer, cop. 1991.  Enllaç

SEN GUPTA, B.K. (ed.) Modern foraminifera. Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic, cop. 1999.  Enllaç

versió en línia  Enllaç

STEWART, W.N.; ROTHWELL, G.W. Paleobotany and the evolution of plants. 2nd ed. New York [etc.] : Cambridge University Press, 1993.  Enllaç

TRAVERSE, A. Paleopalynology. 2nd ed. Dordrecht : Springer, cop. 2008.  Enllaç

WILLIS, K.J.; McELWAIN, J.C. The evolution of plants. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002.  Enllaç