Pla docent de l'assignatura

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sedimentologia de Roques Detrítiques

Codi de l'assignatura: 131052

Curs acadèmic: 2010-2011

Coordinació: Fernando Colombo Piñol

Departament: Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

crèdits: 6

 

 

Recomanacions

 

Cal haver aprovat la major quantitat possible de les assignatures troncals i obligatòries fonamentals dels tres primers cursos de la carrera. Principalment Estratigrafia i Petrologia Sedimentària.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

- Comprensió i significat del substrat geològic de les activitats humanes.
- Coneixement de les eines que permeten un coneixement directe dels afloraments.
- Aprenentatge de les metodologies i les tècniques bàsiques de camp i de gabinet que permetin fer una bona interpretació sedimentològica dels medis sedimentaris antics.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber interpretar les dades dels mapes geològics.
- Conèixer les analogies i les diferències dels afloramets i dels seus anàlegs de subsòl.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Treball individual.
- Treball en grup.
- Utilització de les fonts bibliogràfiques usuals en geologia.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

2. Anàlisi de fàcies

3. Medis sedimentaris continentals

4. Medis de transició

5. Medis marins

6. Camp

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

- Teoria: 40 %. Dues proves escrites sobre els continguts teòrics. La primera després del tema 4 i valdrà el 20 % de la nota final. La segona prova es farà cap al final de l’assignatura, després de la terminació de les classes i també valdrà el 20 % de la nota final.
- Campament: 10 %. Examen dels continguts i les observacions al camp, que es farà 10 dies després de la tornada.
- Informe de camp: 50 %. Avaluació de la presentació, de la realització i del contingut.

 

Avaluació única

Aquells estudiants que així ho vulguin, ho hauran de demanar per escrit en el termini de tres setmanes després d’haver començat les classes. Els percentatges seran els mateixos que els establerts per a l’avaluació continuada, si bé la part de teoria serà avaluada amb una única prova escrita.

Tant el campament com l’informe de camp són obligatoris per a tot l’alumnat.